Regulamin Serwisu Viaplay

Ważny od Sierpnia 2023 r.

REGULAMIN SERWISU VIAPLAY

Viaplay jest spersonalizowanym internetowym serwisem streamingowym, oferującym dostęp do treści audiowizualnych w ramach subskrypcji, zakupów indywidualnych lub wypożyczeń („Viaplay”).Jednym z naszych obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a tym samym jedną z głównych cech serwisu, jest sposób dostosowania, personalizacji i prezentacji oferty Viaplay w oparciu o preferencje użytkownika. Serwis dostępny jest za pośrednictwem podłączonych do Internetu telewizorów Smart TV, telefonów komórkowych i innych urządzeń obsługujących nasze aplikacje (zwanych dalej łącznie „Aplikacją”), oraz strony internetowej www.viaplay.pl („Strona Internetowa"). Urządzenia umożliwiające dostęp do serwisu poprzez Aplikację dostępne są na stronie: https://viaplay.pl/pl-pl/devices.

Serwis jest dostarczany przez Viaplay Group International AB, spółkę zarejestrowaną przez szwedzki Urząd Rejestracji Spółek (Sw.Bolagsverket) pod numerem 556840-9287, adres: Box 171 04, 104 62 Sztokholm, Szwecja, numer VAT: SE556840-928701 (dalej „Spółka”, „my”, „nas” lub „nasz"). Spółka należy do grupy spółek, w której Viaplay Group AB (publ), (zarejestrowana pod numerem: 559124-6847), jest spółką dominującą („Grupa”). Serwis podlega szwedzkiemu organowi regulacyjnemu tj. Urzędowi ds. Prasy, Radiofonii i Telewizji, zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym przez Viaplay Group Sweden AB, spółkę należącą do grupy Spółki, zarejestrowaną pod numerem 556304-7041, adres: Box 17179, 104 62 Sztokholm, Szwecja, numer VAT: SE556304704101.

Niniejszy Regulamin („Regulamin") stanowi umowę pomiędzy Spółką a użytkownikiem tj. posiadaczem konta w serwisie, odpowiedzialnym za uiszczanie naszych opłat („Użytkownik”). Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu i obowiązuje przez cały czas, w którym Użytkownik posiada konto w serwisie.Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich użytkowników, którzy otrzymają dostęp do serwisu lub Aplikacji i będą z nich korzystać przy użyciu konta Użytkownika w serwisie. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się (a także każdy z użytkowników, którym Użytkownik zezwoli na dostęp do swojego konta w serwisie zobowiązuje się) ich przestrzegać.

Serwis może być oferowany przez podmioty trzecie, np. w związku ze świadczeniem przez takie podmioty swoich własnych usług lub dostarczaniem własnych produktów.Takie podmioty trzecie mogą mieć swoje własne, odrębne regulaminy, które Użytkownik będzie musiał zaakceptować, aby uzyskać dostęp do serwisu za pośrednictwem takiego podmiotu trzeciego.

Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zasadami, o których mowa w naszej Informacji o prywatności (dostępnej tutaj).

DOSTĘP DO SERWISU I OFEROWANYCH TREŚCI

Wymagania dotyczące utworzenia konta Użytkownika
Aby utworzyć konto i uzyskać dostęp do serwisu, Użytkownik musi:

 • mieć ukończone 18 lat lub posiadać zdolność do czynności prawnych, umożliwiającą zawarcie umowy zgodnie z prawem obowiązującym w kraju zamieszkania Użytkownika;
 • podać nam prawidłowy adres e-mail. Adres e-mail będzie stanowił nazwę Użytkownika do celów logowania, a my będziemy przesyłać na ten adres e-mail komunikację skierowaną do Użytkownika, zgodnie z udzielonymi nam przez Użytkownika zgodami.
 • posiadać stałe zamieszkanie w kraju, w którym oferowany jest dostęp do serwisu (Viaplay zweryfikuje lokalizację geograficzną Użytkownika w momencie rejestracji, a Użytkownikowi zabrania się korzystania z technologii lub technik mających na celu ukrycie swojej lokalizacji);
 • być osobą fizyczną (tzn. Użytkownik nie jest spółką lub innym podmiotem gospodarczym);
 • podać dane do płatności; oraz
 • zaakceptować i wyrazić zgodę na przestrzeganie postanowień Regulaminu.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że informacje dotyczące Użytkownika przekazane nam przez Użytkownika w związku z utworzeniem konta Użytkownika są prawdziwe i poprawne oraz że Użytkownik zobowiązuje się aktualizować informacje dotyczące Użytkownika, tak aby były one przez cały czas prawdziwe i poprawne.

Dane uwierzytelniające i nieautoryzowany użytkownik

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane na koncie Użytkownika w serwisie. Utworzone w serwisie konto Użytkownika jest kontem osobistym i nie może być udostępniane osobom niebędącym członkami gospodarstwa domowego Użytkownika.Każda osoba niebędąca członkiem gospodarstwa domowego Użytkownika, która korzysta z konta, będzie traktowana jako użytkownik nieuprawniony.

Jeżeli Użytkownik podejrzewa, że użytkownik nieuprawniony ma dostęp do konta lub z niego korzysta, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie, zmienić hasło i wylogować się ze wszystkich zarejestrowanych urządzeń. Jeśli mamy powody podejrzewać, że konto jest wykorzystywane w sposób niewłaściwy, możemy natychmiast zawiesić dostęp do serwisu i w inny sposób uniemożliwić dalsze nieuprawnione działania.

W każdej chwili mamy prawo zażądać, aby Użytkownik zmienił hasło.


Pakiety i zakupy jednorazowe

Opłaty należne z tytułu subskrypcji w serwisie są dalej łącznie zwane „Opłatą za Subskrypcję”.Każdy okres, w którym Użytkownik w ramach abonamentu posiada dostęp do serwisu i uiszcza Opłatę za Subskrypcję, jest zwany „Okresem Subskrypcji”. Okres Subskrypcji jest odnawiany automatycznie, a Opłata za Subskrypcję jest naliczana i pobierana od Użytkownika do momentu wypowiedzenia abonamentu przez Użytkownika przed rozpoczęciem kolejnego terminu rozliczenia.

W zależności od sposobu w jaki serwis oferuje swoje treści w kraju zamieszkania Użytkownika, Użytkownik może uzyskać dostęp do serwisu:

 • wykupując miesięczny abonament i wybierając odpowiedni pakiet oferowany w danym czasie na Stronie Internetowej, oraz uiszczając z góry miesięczną Opłatę za Subskrypcję, wówczas Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu przez cały opłacony miesiąc („Subskrypcja Miesięczna”).
 • wykupując pakiet na czas określony (np. na 6 lub 12 miesięcy) oraz uiszczając Opłatę za Subskrypcję (w miesięcznych ratach z góry lub całą kwotę z góry, w zależności od warunków oferty) („Subskrypcja z Okresem Obowiązywania”). Subskrypcja z Okresem Obowiązywania określa minimalny okres obowiązywania, na który Użytkownik zobowiązany jest wykupić abonament w serwisie.Po wygaśnięciu Subskrypcji z Okresem Obowiązywania, abonament Użytkownika automatycznie przekształca się w Subskrypcję Miesięczną lub nową Subskrypcję z Okresem Obowiązywania (w zależności od tego, jakie informacje zostały przekazane Użytkownikowi w momencie wykupienia oferty), zgodnie z obowiązującą w danym czasie Opłatą za Subskrypcję, o ile Użytkownik nie wypowiedział abonamentu przed upływem określonego Okresu Obowiązywania.
 • płacąc jednorazową opłatę za dostęp do określonych treści, w ramach jednorazowego zakupu (np. filmu), wypożyczenia na 48 godzin lub dostępu do transmisji na żywo danego wydarzenia (np. konkretnego meczu piłkarskiego) („Jednorazowa Opłata”).Użytkownik, który wykupił dostęp do filmu, ma nieograniczony dostęp do transmisji strumieniowej oraz ponownego odtworzenia zakupionego filmu, z zastrzeżeniem, że film jest przedmiotem umowy pomiędzy nami a właścicielem praw.W przypadku wygaśnięcia umowy zawartej pomiędzy nami a właścicielem praw, lub jeśli dostęp do zakupionych treści zostanie przerwany z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, lub z innych przyczyn, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik ma prawo do proporcjonalnej rekompensaty.

Aktualne informacje na temat cen i abonamentów oferowanych w danym czasie w kraju zamieszkania Użytkownika dostępne są na Stronie Internetowej.Informacje o aktualnym abonamencie Użytkownika dostępne są na Stronie Internetowej, w zakładce „Moje Konto”.

Wymagania techniczne i aktualizacje

Aby uzyskać dostęp do treści w serwisie, konieczne jest posiadanie podłączonego do Internetu urządzenia, zgodnie z wymaganiami technicznymi Viaplay (dostępnymi tutaj).

Wymagania systemowe oraz lista urządzeń i platform kompatybilnych z serwisem dostępne są na Stronie Internetowej.Należy pamiętać, że spełnienie wymagań systemowych oraz korzystanie z kompatybilnych urządzeń i platform nie gwarantuje, że Użytkownik będzie mógł korzystać z serwisu bez możliwych przerw i zakłóceń.Na jakość i sposób wyświetlania oferowanych przez Viaplay treści mogą mieć wpływ różnego rodzaju czynniki, m.in. lokalizacja Użytkownika, jakość i przepustowość połączenia internetowego. W związku z tym jakość i sposób wyświetlania może się różnić w zależności od rodzaju wykorzystywanego do tego celu urządzenia. Zastrzegamy sobie prawo do okresowych zmian, m.in. ze względów bezpieczeństwa, wymagań systemowych lub urządzeń i platform umożliwiających korzystanie z serwisu. W związku z tym niektóre rodzaje oprogramowania lub niektóre urządzenia mogą nie być kompatybilne z serwisem.

Mamy prawny obowiązek zapewnić zgodność serwisu z postanowieniami Regulaminu oraz należyte wypełnianie zobowiązań, które podjęliśmy zgodnie z Regulaminem w odniesieniu do serwisu. W związku z tym oraz ze względów technicznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa stale aktualizujemy Stronę Internetową i Aplikację. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zainstalowania wymaganych aktualizacji oraz aktualizacji systemu operacyjnego urządzenia Użytkownika, tak aby móc korzystać z uaktualnionej wersji Aplikacji. Nie gwarantujemy, że każda wersja Aplikacji będzie działać na urządzeniu Użytkownika. Aktualizacje Aplikacji są przeprowadzane za pośrednictwem sklepu cyfrowego lub portalu, który dostarczył Aplikację na urządzenie Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje najnowszej dostępnej wersji Aplikacji, korzystanie z serwisu lub dostęp do serwisu może nie być możliwy.

Ograniczenia dotyczące jednoczesnej transmisji strumieniowej, zarejestrowane urządzenia i tryb offline

Użytkownik może korzystać z serwisu z maksymalnie pięciu (5) urządzeń, a w okresie dziewięćdziesięciu (90) dni kalendarzowych nie może wymienić więcej niż jednego (1) zarejestrowanego urządzenia.

Możemy kontrolować maksymalną liczbę jednoczesnych transmisji w ramach jednego konta, niezależnie od liczby urządzeń Użytkownika, które mogą mieć dostęp do serwisu. W każdym momencie możemy zmienić maksymalną liczbę jednoczesnych transmisji strumieniowych lub ograniczyć liczbę urządzeń, z których Użytkownik może korzystać. Liczba jednoczesnych transmisji strumieniowych może się różnić w zależności od kraju zamieszkania Użytkownika. Informacja o dozwolonej liczbie jednoczesnych transmisji strumieniowych dostępna jest na Stronie Internetowej.

Niektóre treści w serwisie mogą być dostępne do pobrania przez określony czas a następnie mogą być oglądane w trybie offline, tj. bez dostępu do Internetu, na urządzeniach dla których Viaplay zapewnia dostęp do tej funkcji.Należy pamiętać, że transmisja strumieniowa niektórych pobranych treści poza krajem zamieszkania Użytkownika może być ograniczona.

Niezgodne z prawem korzystanie z serwisu

Wszystkie treści, które stanowią część serwisu i są z nim związane, są chronione szwedzkimi i międzynarodowymi przepisami o prawie autorskim.Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do materiałów lub treści stanowiących część serwisu lub związanych z serwisem stanowią naszą własność lub są przez nas licencjonowane. Udzielamy Użytkownikowi niewyłącznej, niepodlegającej przeniesieniu, odwołalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z tych praw wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego (nie do celów komercyjnych) oraz zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującym prawem autorskim, pod warunkiem, że Użytkownik nie będzie kopiować,zwielokrotniać, rozpowszechniać, przenosić, sprzedawać, licencjonować, publikować, wyświetlać, udostępniać publicznie, modyfikować, tworzyć utwory zależne, przesyłać, edytować, zamieszczać, udostępniać poprzez umieszczanie linków, zmieniać strukturę, przesyłać, wynajmować, dzierżawić, użyczać ani udzielać sublicencji na takie prawa. Użytkownik nie będzie obchodzić ani podejmować prób obejścia naszego systemu zabezpieczeń, ani też testować, uszkadzać lub w inny sposób wpływać na bezpieczeństwo serwisu, naszej Strony Internetowej, Aplikacji, oprogramowania, sprzętu lub innych urządzeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z serwisem. Każde naruszenie powyższych zasad może zostać uznane za istotne naruszenie postanowień Regulaminu, uprawniające nas do natychmiastowego zawieszenia lub wypowiedzenia Użytkownikowi dostępu do serwisu, lub w inny sposób uniemożliwienia kontynuowania niedozwolonych działań. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań prawnych w związku z takimi naruszeniami.

Osoby niepełnoletnie

Serwis może zawierać treści, które są nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich.Niezależnie od tego, czy Użytkownik na swoim koncie użytkownika utworzył profil dla dzieci, Użytkownik zobowiązuje się nie zezwalać osobom niepełnoletnim na korzystanie z serwisu bez nadzoru Użytkownika.

PŁATNOŚCI, OPŁATY I OFERTY NA OKRES PRÓBNY

Płatności

Aby móc oglądać treści w serwisie, Użytkownik musi przekazać nam informacje dotyczące ważnej metody płatności. Jeśli Użytkownik nie anuluje subskrypcji przed kolejnym terminem płatności, z zastrzeżeniem, że Użytkownik nie posiada Subskrypcji z Okresem Obowiązywania, Użytkownik zgadza się na dokonywanie płatności za kolejny Okres Subskrypcji wybraną przez siebie metodą płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu płatność Opłaty za Subskrypcję nie może być zrealizowana, możemy podejmować dalsze próby pobierania opłaty zgodnie ze wskazaną metodą płatności oraz zawiesić lub wypowiedzieć dostęp Użytkownika do serwisu do czasu dokonania płatności Opłaty za Subskrypcję.W przypadku braku wystarczających środków do realizacji płatności oraz w przypadku opóźnienia płatności należnych od Użytkownika o ponad dziesięć (10) dni kalendarzowych, mamy prawo do dochodzenia należności w inny sposób oraz naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie.

Wybrana przez Użytkownika metoda płatności jest przechowywana przez nas lub dostawcę zewnętrznego zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa (PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard). Użytkownik może zaktualizować wybraną przez siebie metodę płatności, przechodząc do zakładki „Moje konto” na Stronie Internetowej.Po każdej aktualizacji Użytkownik upoważnia nas do dalszego pobierania opłat zgodnie z ostatnio wybraną metodą płatności.

Jeśli Użytkownik zarejestrował się w serwisie za pośrednictwem podmiotu trzeciego i jest rozliczany za jego pośrednictwem, Użytkownika obowiązują warunki płatności określone przez ten podmiot trzeci, a wszelkie zmiany sposobu płatności powinny być dokonywane za pośrednictwem takiego podmiotu trzeciego.

Opłaty i zmiany pakietów abonamentowych

Opłaty są należne zgodnie z naszym aktualnym cennikiem, który jest dostępny na Stronie Internetowej. Treści zakupione w ramach Jednorazowej Opłaty nie są objęte abonamentem Użytkownika, a więc nie są wliczone do Opłaty za Subskrypcję, lecz podlegają dodatkowym opłatom. Ceny podane na Stronie Internetowej nie obejmują kosztów transmisji danych ani opłat, które dostawca usług internetowych lub telekomunikacyjnych może pobierać na podstawie umowy zawartej z takim dostawcą, ani też opłat transakcyjnych lub innych opłat pobieranych przez bank lub dostawcę karty kredytowej w związku z realizacją płatności Opłaty za Subskrypcję.

Możemy okresowo zmieniać wysokość Opłat za Subskrypcje i innych opłat dotyczących serwisu („Zmiana Opłat”). O takich zmianach powiadomimy Użytkownika na adres e-mail lub za pośrednictwem konta Użytkownika w serwisie z wyprzedzeniem co najmniej trzydziestu (30) dni kalendarzowych przed wejściem w życie Zmiany Opłat. Jeśli Użytkownik nie akceptuje Zmiany Opłat, Użytkownik ma prawo zrezygnować z abonamentu bez płacenia kary, ze skutkiem od następnego terminu rozliczenia.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się podwyższyć swój aktualny abonament do pakietu o wyższej Opłacie za Subskrypcję, Użytkownik uzyska dostęp do nowego pakietu i zostanie mu naliczona nowa Opłata za Subskrypcję niezwłocznie po podwyższeniu abonamentu do nowego pakietu.Następnie Użytkownikowi zostanie zwrócona kwota odpowiadająca liczbie dni, które pozostały do końca poprzedniego pakietu. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na obniżenie abonamentu do pakietu o niższej Opłacie za Subskrypcję, zarówno zmiana ceny, jak i zmiana pakietu wejdą w życie w kolejnym terminie rozliczenia.

Okres próbny

Możemy oferować nowym klientom możliwość korzystania, bezpłatnie lub po obniżonej cenie, z różnego rodzaju abonamentów próbnych, przez określony czas („Okres Próbny”). Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z Okresu Próbnego jest niekorzystanie w przeszłości przez Użytkownika oraz żadnego z członków gospodarstwa domowego Użytkownika z naszego Okresu Próbnego lub podobnej oferty marketingowej.Jeżeli Użytkownik lub którykolwiek członek gospodarstwa domowego Użytkownika korzystał w przeszłości z Okresu Próbnego, zostanie nałożona Opłata za Subskrypcję, tak jak gdyby Użytkownik lub członek jego gospodarstwa domowego wykupił standardową Subskrypcję Miesięczną po aktualnej cenie. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji tego czy Użytkownik spełnia wymagania zgodnie z informacją podaną przez Użytkownika przy wyrażeniu zgody na korzystanie z Okresu Próbnego.

Po wygaśnięciu Okresu Próbnego, zostanie on automatycznie przekształcony w Subskrypcję Miesięczną, chyba że Użytkownik wypowie abonament przed ostatnim dniem Okresu Próbnego.Użytkownik może wypowiedzieć Okres Próbny za pośrednictwem ustawień dostępnych z poziomu zakładki „Moje Konto” na Stronie Internetowej.

W odniesieniu do promocji (w tym okresów próbnych) oferowanych przez podmioty trzecie mogą obowiązywać odrębne warunki. Rejestrując się w celu skorzystania z takich promocji, Użytkownik powinien pamiętać, że rezygnacja z takich okresów próbnych musi być dokonana zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez podmioty trzecie.Ceny podane przez takie podmioty trzecie obowiązują Użytkownika w ramach subskrypcji Viaplay po zakończeniu okresu próbnego.

BŁĘDY W RAMACH SERWISU

W przypadku wystąpienia błędów w serwisie, które nie są spowodowane przez Użytkownika lub osoby korzystające z konta Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia błędu zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi praw konsumentów. Użytkownik może zainicjować podjęcie takiego działania w celu skorzystania z przysługujących praw, składając reklamację w naszym Biurze Obsługi Klienta (patrz „Dane Kontaktowe” poniżej).

W przypadku wystąpienia błędów w serwisie, które można uznać za spowodowane przez urządzenie, oprogramowanie lub połączenie sieciowe Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z nami w rozsądnym zakresie, aby umożliwić nam ustalenie, czy błąd pochodzi ze środowiska cyfrowego Użytkownika.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wpływ na dostęp do serwisu może mieć m.in odmowa dostępu przez sieć internetową lub przez inną sieć, inne problemy lub błędy sieciowe, lub problemy lub błędy dotyczące dostawcy sieci, problemy lub błędy o charakterze elektronicznym, komputerowym lub telekomunikacyjnym, oraz że nie ponosimy odpowiedzialności za ograniczenia w korzystaniu z serwisu spowodowane przeciążeniem lub tego rodzaju problemami lub błędami.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA

Użytkownik, który wykupi pakiet abonamentowy w serwisie, ma prawo do zrezygnowania z abonamentu bez podania przyczyny w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od daty zakupu abonamentu. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu (14) dni kalendarzowych od powyższej daty. Użytkownik zachowa termin odstąpienia od umowy, jeżeli przekaże nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy. Jeśli Użytkownik skorzysta z tego prawa, otrzyma od nas zwrot zapłaconej przez Użytkownika Opłaty za Subskrypcję. Jeśli subskrypcja rozpoczęła się w okresie odstąpienia od umowy na wyraźne żądanie Użytkownika, mamy prawo do potrącenia kwoty zwrotu w wysokości odpowiadającej liczbie dni, w których Użytkownik miał dostęp do serwisu. Dokonamy powyższego zwrotu w możliwie najszybszym terminie, nie później niż w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymaliśmy oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy.

Jeżeli Użytkownik wykupi dostęp do treści w ramach Jednorazowej Opłaty, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Jednorazowej Opłaty w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od momentu dokonania zakupu. Jeśli jednak Użytkownik potwierdzi chęć otrzymywania treści w ramach Jednorazowej Opłaty w trakcie takiego okresu odstąpienia i rozpocznie transmisję zakupionych treści, prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy wygasa, co oznacza, że Użytkownik nie ma prawa do otrzymania zwrotu wniesionej przez siebie Jednorazowej Opłaty.

Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta i przekazując jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Użytkownik może również, lecz nie jest zobowiązany, skorzystać z prawa do odstąpienia poprzez wypełnienie ustawowego formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Z prawa odstąpienia od umowy można również skorzystać poprzez wypełnienie i przesłanie nam standardowego formularza, zgodnie z następującym wzorem:

Do Działu Obsługi Klienta serwisu support@viaplay.pl

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy z Viaplay

Data zawarcia umowy [data]

Imię i nazwisko konsumenta [*]

Adres e-mail konsumenta [*]

Podpis konsumenta(ów) [tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej]

Data

Jeżeli Użytkownik wykupił dostęp do serwisu za pośrednictwem podmiotu trzeciego, w celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim podmiotem trzecim i przekazać mu stosowne oświadczenie.

PRAWO WYPOWIEDZENIA


Prawo Użytkownika do wypowiedzenia umowy

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z abonamentu, korzystając z ustawień w zakładce „Moje konto" na Stronie Internetowej lub kontaktując się z Obsługą Klienta.

Wypowiedzenie staje się skuteczne:

 • z końcem Okresu Subskrypcji, w trakcie którego Użytkownik powiadomi nas o swojej woli wypowiedzenia abonamentu (w przypadku Subskrypcji z Okresem Obowiązywania, zakończenie subskrypcji nastąpi z końcem ustalonego wcześniej okresu obowiązywania subskrypcji); lub

 • z końcem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w punktach „Zmiany w serwisie i niniejszym regulaminie” lub „Opłaty i zmiany pakietów abonamentowych” w Regulaminie, pod warunkiem, że Użytkownik powiadomi nas w sposób określony w powyższych punktach.

Z zastrzeżeniem postanowień powyższego punktu „Prawo do odstąpienia” oraz praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów w zakresie niewykonania warunków zawartej umowy, należy pamiętać, że wypowiedzenie subskrypcji pozostaje bez wpływu na obowiązek Użytkownika zapłaty za pozostałą część aktualnego Okresu Subskrypcji, jak również nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek Opłaty za Subskrypcję uiszczonej z góry za pozostałą część Okresu Subskrypcji.

Jeżeli Użytkownik wypowie subskrypcję, Użytkownik będzie nadal miał dostęp do treści zakupionych w ramach Jednorazowej Opłaty. Zastrzegamy sobie jednak prawo anulowania lub ograniczenia dostępu do treści zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Konto Użytkownika pozostanie aktywne nawet w przypadku wypowiedzenia subskrypcji a odpowiednie części Regulaminu, wraz z okresowymi zmianami zgodnie z punktem „Zmiany w serwisie i niniejszym Regulaminie", pozostaną w mocy przez cały okres, w którym Użytkownik posiada w serwisie swoje konto Użytkownika.Użytkownik może usunąć swoje konto Użytkownika, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta (patrz „Dane kontaktowe” poniżej).

Jeśli Użytkownik zakupił dostęp do serwisu za pośrednictwem podmiotu trzeciego, wypowiedzenie subskrypcji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem takiego podmiotu trzeciego, zgodnie z jego regulaminem.

Nasze prawo do wypowiedzenia umowy

Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia subskrypcji lub w inny sposób zawieszenia dostępu do serwisu, jeśli Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli wypowiemy wykupioną przez Użytkownika subskrypcję, zaproponujemy Użytkownikowi jedno z następujących rozwiązań:

 • nieprzerwany dostęp do serwisu przez pozostałą część aktualnego Okresu Subskrypcji, a w przypadku Subskrypcji z Okresem Obowiązywania - przez pozostały okres obowiązywania, lub całkowity lub częściowy zwrot ostatnio uiszczonej Opłaty za Subskrypcję (proporcjonalnie do anulowania przez nas subskrypcji lub zawieszenia dostępu), bez przedłużania Okresu Subskrypcji Użytkownika; lub

 • dostęp do poszczególnych treści, które Użytkownik zakupił w ramach Jednorazowej Opłaty, w zakresie, w jakim mamy prawo do udzielenia takiej licencji.

Mamy prawo zawiesić lub anulować dostęp Użytkownika do serwisu ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zapłaty zaległych Opłat za Subskrypcję, jeśli Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu.

ZMIANY W SERWISIE ORAZ W REGULAMINIE

Nieustannie ulepszamy serwis i zawarte w nim treści.W związku z tym nie możemy udzielać zapewnień ani składać zobowiązań dotyczących ilości lub jakości oferowanych przez nas treści, funkcjonalności, kompatybilności i współdziałania z platformami, w większym zakresie niż jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz wyraźnie określone w danym czasie na Stronie Internetowej. Na przykład funkcje i treści, które były dostępne w serwisie w momencie zakupu subskrypcji, mogą zostać zmienione w okresie korzystania przez Użytkownika z serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji lub wprowadzania w dowolnym momencie zmian do serwisu lub niniejszego Regulaminu, np. ze względów technicznych, operacyjnych lub związanych z ochroną bezpieczeństwa, w celu zapobiegania nieuprawnionemu użyciu lub udostępnianiu kont, w związku ze zmianami liczby użytkowników serwisu, zmianami w obowiązującym przepisach prawa, decyzjami organów państwowych lub regulacyjnych, orzeczeniami sądowymi lub wzrostem kosztów związanych z oferowaniem serwisu. Poinformujemy Użytkownika w wiadomości e-mail o wszelkich niekorzystnych zmianach w serwisie lub Regulaminie, najpóźniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed wejściem w życie takich zmian. Zmiany wchodzą w życie w dniu wskazanym w powiadomieniu, jednak nie wcześniej niż trzydzieści (30) dni kalendarzowych od wysłania powiadomienia, chyba że zmiany zostały spowodowane potencjalnym naruszeniem prawa, decyzjami urzędników, zmianami w przepisach prawa lub w związku z działaniem Siły Wyższej (jak zostało określone poniżej). Jeśli wprowadzone przez nas zmiany do Regulaminu mają w uzasadnionej opinii negatywny wpływ na dostęp do serwisu lub korzystanie z niego, a taki negatywny wpływ nie jest nieznaczny, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć subskrypcję bez płacenia kary, ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmiany.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Odpowiedzialność

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do serwisu oraz niezakłóconą transmisję.Jednak ze względu na specyfikę Internetu, nie możemy udzielić gwarancji nieprzerwanej i niezakłóconej transmisji. Możemy okresowo zawiesić lub ograniczyć dostęp Użytkownika do serwisu w celu przeprowadzenia aktualizacji lub wykonania zaplanowanych lub nieplanowanych prac eksploatacyjnych.Dołożymy starań, aby częstotliwość i czas trwania przerwy w dostępie lub ograniczonego dostępu były możliwie najkrótsze.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu lub niewypełnianie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli jest to spowodowane zdarzeniami, na które nie mamy wpływu (np. awarią sieci).

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności w następujących przypadkach: (i) śmierci lub obrażenia ciała spowodowanego w wyniku naszego zaniedbania; (ii) oszustwa lub wprowadzenia w błąd; oraz (iii) sytuacji, co do których wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

W przypadku nieprzestrzegania przez nas postanowień Regulaminu, ponosimy odpowiedzialność za straty i szkody poniesione przez Użytkownika, które są możliwym do przewidzenia skutkiem naruszenia przez nas postanowień Regulaminu lub naszego zaniedbania, lecz, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody, które nie są możliwe do przewidzenia. Strata lub szkoda jest możliwa do przewidzenia, jeżeli jest ona oczywistym skutkiem naszego naruszenia lub była przez nas i Użytkownika rozważana w momencie, gdy Regulamin stał się wiążący.

Strona Internetowa może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich.Nie mamy kontroli nad treściami umieszczanymi na stronach podmiotów trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z tych linków.

Zwolnienie z odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć nas, Grupę i naszych partnerów przed wszelkimi stratami, szkodami i kosztami (w tym kosztami prawnymi), spowodowanymi lub powstałymi w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu, obowiązującego prawa, regulaminów lub praw osób trzecich.

Nieważność postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu, które pozostaną ważne i wykonalne w dozwolonym przez prawo zakresie.

Przeniesienie praw

Regulamin dotyczy Użytkownika jako użytkownika serwisu. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia przysługujących mu praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, ani żadnej ich części, na osoby trzecie. Akceptując Regulamin, Użytkownik upoważnia nas do przeniesienia naszych praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, w całości lub częściowo, na podmioty trzecie lub inne podmioty będące członkami Grupy.Poinformujemy Użytkownika o takim przeniesieniu, a Użytkownik będzie miał prawo do wypowiedzenia swojej subskrypcji bez kar, ze skutkiem od daty wejścia w życie takiego przeniesienia praw lub obowiązków.

Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Regulamin oraz wszelkie spory lub roszczenia z niego wynikające (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa szwedzkiego i zgodnie z nimi będą interpretowane.Regulamin nie ogranicza żadnych praw ochrony konsumenta, które mogą przysługiwać Użytkownikowi zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju zamieszkania Użytkownika.

W przypadku powstania sporu pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, strony w pierwszej kolejności będą dążyć do rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej.Jeśli strony nie będą mogły rozstrzygnąć sporu, może on zostać przekazany do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd w Szwecji. Użytkownik, jako konsument, ma prawo wybrać sąd znajdujący się w pobliżu miejsca zamieszkania Użytkownika.

Unia Europejska oferuje również instytucję rozstrzygającą spory za pośrednictwem platformy internetowej, z której Użytkownik może skorzystać w celu rozpatrzenia sporu, w przypadku niezadowolenia z naszych usług zakupionych przez Użytkownika przez Internet.Platforma internetowa jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Przy składaniu reklamacji przez stronę internetową, prosimy o uwzględnienie naszego adresu e-mail: support@viaplay.pl. Za pośrednictwem platformy internetowej, Użytkownik może omówić problem bezpośrednio z nami lub sprawa może zostać przekazana do organu rozstrzygającego spory, który może zająć się sporem.

Siła wyższa

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku, gdy nasza działalność na podstawie Regulaminu zostanie ograniczona, uniemożliwiona lub opóźniona, lub gdy dostępność lub funkcjonalność serwisu zostanie ograniczona, uniemożliwiona lub opóźniona z powodu zmian legislacyjnych, decyzji urzędowych lub z jakichkolwiek innych niezależnych od nas przyczyn.

DANE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skontaktowania się z nami, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub poprzez wiadomość e-mail na adres: support@viaplay.pl lub telefonicznie pod numerem +48855555011. W przypadku połączeń z naszym Biurem Obsługi Klienta obowiązują standardowe stawki operatora.

Użytkownik może również skorzystać z czatu z obsługą klienta na stronie Obsługa Klienta.


***