Regulamin Serwisu Viaplay

Ważny do 1 marca 2023 r:

Ogólne informacje

Viaplay to spersonalizowany internetowy serwis streamingowy oferujący dostęp do treści audiowizualnych w ramach subskrypcji, zakupów indywidualnych lub wypożyczeń ("Viaplay"). Jednym z naszych obowiązków wynikającym z niniejszego Regulaminu, a tym samym jedną z głównych cech serwisu, jest sposób dostosowania, personalizacji i prezentacji oferty Viaplay w oparciu o preferencje użytkownika. Serwis dostępny jest na platformach za pośrednictwem aplikacji Viaplay („Aplikacja”) oraz strony internetowej Viaplay („Strona Internetowa”), w krajach, w których jest on oferowany.

Informacje o Viaplay

Serwis Viaplay jest administrowany i dostarczany przez NENT Group International AB (pod zmianą nazwy na Viaplay Group International AB), spółkę zarejestrowaną pod numerem 556304-7041, adres: Box 171 04, 104 62 Sztokholm, Szwecja (NENT i Viaplay są dalej łącznie zwane „NENT”). NENT należy do grupy spółek, w której Viaplay Group AB, spółka zarejestrowana pod numerem 559124-6847, jest spółką domintującą („Grupa”). Zachęcamy klientów i użytkowników Serwisu („Użytkownicy”), aby zapoznali się z zasadami postępowania oraz politykami dostępnymi na stronie internetowej Grupy pod adresem: www.nentgroup.com. Serwis podlega szwedzkiemu organowi regulacyjnemu MPRT (Szwedzki Urząd ds. Prasy, Radiofonii i Telewizji).

Regulamin

Niniejszy Regulamin (wraz z dokumentami, do których odwołuje się niniejszy dokument) stosuje się i jest prawnie wiążący dla wszystkich Użytkowników Serwisu. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania go przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Korzystając z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że akceptuje i wyraża zgodę na niniejszy Regulamin oraz że zobowiązuje się do jego przestrzegania. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres, w którym Użytkownik pozostaje klientem NENT. Jeżeli w dowolnym momencie Użytkownik przestanie akceptować lub z innej przyczyny nie będzie mógł przestrzegać postanowień Regulaminu, Użytkownik nie jest uprawniony do dalszego korzystania z Serwisu.

Serwis może być oferowany przez osoby trzecie, np. w związku ze świadczeniem przez nie swoich własnych usług lub dostarczaniem swoich własnych produktów, wówczas takie osoby trzecie mogą mieć swoje własne, odrębne lub dodatkowe regulaminy, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w momencie rejestracji lub w ramach przekazywanych przez takie osoby trzecie komunikatów.

Dostęp i Korzystanie z Serwisu

Aby móc korzystać z Serwisu, konieczne jest, aby Użytkownik został klientem NENT poprzez utworzenie konta użytkownika Viaplay na odpowiedniej wersji Strony Internetowej lub Aplikacji udostępnianej przez NENT w kraju zamieszkania Użytkownika oraz zaakceptował niniejszy Regulamin i powiązane z nim dokumenty. Użytkownik może w dowolnym momencie przestać być klientem NENT poprzez usunięcie swojego konta użytkownika. Użytkownik może usunąć swoje konto użytkownika, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta NENT (dane kontaktowe znajdują się poniżej w punkcie „Dane kontaktowe”).

Po założeniu swojego konta użytkownika, Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu:

 • wykupując abonament poprzez wybranie odpowiedniego pakietu oraz uiszczając z góry miesięczne opłaty za abonament („Opłata za Subskrypcję”) do czasu, gdy Użytkownik postanowi wypowiedzieć abonament. Każdy miesięczny okres, w którym Użytkownik w ramach abonamentu posiada dostęp do Serwisu, uiszczając Opłatę za Subskrypcję, zwany jest „Okresem Subskrypcji”;

 • kiedy jest to możliwe, dokonując jednorazowej płatności za dostęp do określonych treści („Jednorazowa Opłata“), w formie zakupu (sprzedaży elektronicznej), wypożyczenia na 48 godzin (z sekcji wypożyczanie i zakup), ewentualnie w formie transmisji strumieniowej na żywo poszczególnych wydarzeń, takich jak na przykład konkretny mecz piłki nożnej (tzw. pay-per-view); lub

 • kiedy jest to możliwe, wykupując abonament z określonym okresem obowiązywania poprzez wybranie jednego lub większej liczby pakietów na z góry określony okres, wskazany w dniu zawarcia umowy (na przykład 6 lub 12 miesięcy) („Subskrypcja z Okresem Obowiązywania“) i uiszczając Opłatę za Subskrypcję zgodnie z wybranym abonamentem i pakietem. Z góry określony okres wskazany w dniu zawarcia umowy jest najkrótszym okresem na jaki Użytkownik jest obowiązany wykupić abonament Serwisu („Okres Obowiązywania”), jeżeli posiada Subskrypcję z Okresem Obowiązywania. Po wygaśnięciu Okresu Obowiązywania, Subskrypcja z Okresem Obowiązywania wykupiona przez Użytkownika przekształca się w abonament z miesięczną Opłatą za Subskrypcję, aż do czasu wypowiedzenia przez Użytkownika abonamentu, zgodnie z podpunktem (a.) powyżej.

Zakup treści (sprzedaż elektroniczna) zapewnia nieograniczony dostęp do strumieniowej transmisji oraz odtwarzania zakupionych treści, tak długo, jak długo jest to przedmiotem umowy pomiędzy NENT a posiadaczem praw. Zakupione treści mogą być również pobierane a następnie oglądane w trybie offline, bez dostępu do Internetu, na urządzeniach, dla których Viaplay zapewnia dostęp do tej funkcji. Jeżeli umowa zawarta pomiędzy NENT a właścicielem praw wygaśnie lub dostęp do zakupionych treści zostanie przerwany z innych (np. technicznych) przyczyn, Użytkownik ma prawo do proporcjonalnej rekompensaty w postaci vouchera, który może zostać wykorzystany w ramach Serwisu.

Dostęp do Serwisu jest również możliwy za pośrednictwem innych usług oferowanych przez NENT lub inne spółki z Grupy lub spoza Grupy we współpracy z NENT.

Aby utworzyć konto i uzyskać dostęp do Serwisu, konieczne jest, aby Użytkownik:

 • miał ukończone 18 lat;

 • posiadał pełną zdolność do czynności prawnych umożliwiającą zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a NENT w jurysdykcji Użytkownika;

 • posiadał stałe zamieszkanie w kraju, w którym oferowany jest dostęp do Serwisu (Viaplay zweryfikuje lokalizację geograficzną Użytkownika w momencie rejestracji, a Użytkownikowi zabrania się korzystania z technologii lub technik mających na celu ukrycie swojej lokalizacji);

 • podał dane do płatności oraz przeszedł zwyczajową weryfikację wiarygodności płatniczej;

 • potwierdził, że informacje podane przez Użytkownika podczas rejestracji są prawdziwe i dokładne oraz że Użytkownik powiadomi NENT w przypadku, gdy informacje te w dowolnym momencie ulegną zmianie;

 • korzystał z Serwisu wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego, w związku z czym korzystanie z Serwisu w celach komercyjnych i publicznych jest niedozwolone;

 • zapewnił, że Serwis nie jest wykorzystywany do jakichkolwiek nieodpowiednich lub niezgodnych z prawem celów oraz zapewnił, że nikt inny również nie wykorzystuje Serwisu w takich celach;

 • zapewnił, by produkty, usługi, Serwis NENT lub Grupy lub inne należące do NENT lub Grupy nie były w żaden sposób odsprzedawane osobom trzecim z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu;

Przetwarzanie danych osobowych

Podczas rejestracji konta użytkownika w celu korzystania z Serwisu, jak również podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika, NENT gromadzi niektóre informacje, w tym dane osobowe Użytkownika. Więcej informacji o tym, jakie informacje NENT gromadzi i jak przetwarza pozyskane informacje można znaleźć w Polityce prywatności NENT.

Sprzęt, systemy i łącze internetowe

Możliwość korzystania z Serwisu przez Użytkownika zależy od posiadania przez Użytkownika niezbędnego sprzętu, systemów i łącza internetowego. Przed dokonaniem Jednorazowej Opłaty lub nabyciem abonamentu Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do upewnienia się, że posiada sprzęt, systemy i łącze internetowe niezbędne do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Minimalne wymagania systemowe umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz informacja na temat platform, na których można uzyskać dostęp do Serwisu widnieją na Stronie Internetowej dla kraju zamieszkania Użytkownika. Spełnienie tych minimalnych wymagań systemowych nie gwarantuje jednak, że Użytkownik będzie zawsze mógł oglądać treści dostępne w ramach Serwisu bez możliwych przerw, błędów w transmisji, itp.

Okresowo NENT może wskazać, z których urządzeń może korzystać Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Użytkownik ma prawo do zarejestrowania i korzystania z Serwisu na maksymalnie czterech (4) urządzeniach oraz Użytkownik nie może wymienić więcej niż jednego (1) zarejestrowanego urządzenia na inne, w okresie dziewięćdziesięciu (90) dni kalendarzowych. Urządzenia, które można obecnie zarejestrować w celu korzystania z Serwisu są wymienione na Stronie Internetowej dla kraju zamieszkania Użytkownika. NENT nie gwarantuje działania ani kompatybilności żadnych indywidualnych urządzeń z Serwisem.

Użytkownik może jednocześnie transmitować strumieniowo treści na maksymalnie dwóch (2) zarejestrowanych urządzeniach. Jeśli jednak Użytkownik wykupił osobno dostęp do transmisji strumieniowej wydarzenia na żywo w modelu pay-per-view, Użytkownik może transmitować strumieniowo tę treść w danym momencie wyłącznie na jednym (1) zarejestrowanym urządzeniu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wpływ na dostęp do Serwisu może mieć m.in odmowa dostępu przez sieć Internet lub inną sieć, brak połączenia z siecią lub inne problemy lub błędy sieciowe lub dotyczące dostawcy sieci, problemy lub błędy o charakterze elektronicznym, komputerowym lub telekomunikacyjnym oraz że NENT nie ponosi odpowiedzialności za żadne ograniczenia w korzystaniu z Serwisu spowodowane przeciążeniem lub takimi problemami lub błędami.

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do EOG, Użytkownik ma możliwość dostępu do Serwisu zarówno w swoim kraju zamieszkania jak i w innych krajach UE oraz EOG, w których Użytkownik tymczasowo przebywa, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1128. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że NENT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, naruszenie prawa, itp., w tym m.in za odpowiedzialność Użytkownika z tytułu korzystania lub usiłowania korzystania z Serwisu poza krajem zamieszkania Użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać, nie przenosić ani w żaden inny sposób nie zbywać żadnych produktów, usług, Serwisu lub innego mienia należącego do NENT lub Grupy na osoby trzecie, z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Nazwa Użytkownika i hasło

Podczas rejestracji i tworzenia konta użytkownika na Stronie Internetowej, konieczne jest by Użytkownik podał nazwę użytkownika i utworzył hasło dla celów logowania się i korzystania z Serwisu. W przypadku rejestracji przy użyciu telewizora Apple TV za pośrednictwem iTunes, Użytkownik musi utworzyć hasło jedynie, jeżeli chce uzyskać dostęp do Serwisu na zarejestrowanych urządzeniach innych niż Apple TV Użytkownika. Nazwy użytkowników i hasła stanowią informacje poufne, których udostępnianie osobom trzecim jest zabronione. NENT ma prawo w dowolnym momencie, ale za uprzednim powiadomieniem, zażądać od Użytkownika zmiany hasła. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że takie żądania zmiany hasła mogą spowodować tymczasową przerwę w dostępie Użytkownika do Serwisu.

Jeśli Użytkownik podejrzewa, że ktoś inny korzysta z jego nazwy użytkownika lub hasła, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia NENT o takim nieuprawnionym użyciu oraz zobowiązany jest do zmiany swojego hasła. Jeśli NENT ma powody przypuszczać, że nazwa użytkownika lub hasło zostały ujawnione lub są one w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane przez osobę do tego nieuprawnioną, NENT ma prawo do natychmiastowego zawieszenia Serwisu lub zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu lub podjęcia innych czynności w celu zapobieżenia dalszym nieuprawnionym działaniom.

Profile użytkowników

W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik może tworzyć osobiste profile („Profile Użytkownika”). Profil Użytkownika umożliwia bardziej spersonalizowane korzystanie z Serwisu, między innymi poprzez rekomendowanie np. filmów i seriali na podstawie filmów i seriali, które Użytkownik wcześniej obejrzał. Każdy Profil Użytkownika przechowuje również oddzielną historię transmisji strumieniowych zawierającą treści wcześniej oglądane przez użytkownika danego Profilu Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że wszystkie Profile Użytkownika utworzone za pośrednictwem danego konta użytkownika są dostępne dla każdej osoby korzystającej z tego konta użytkownika, co oznacza, że Użytkownik jako posiadacz konta lub inni użytkownicy konta użytkownika mają możliwość przeglądania, otwierania, korzystania, edytowania lub usuwania Profili Użytkownika. Użytkownik, jako właściciel konta, jest jednak odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszystkie osoby korzystające z jego konta użytkownika przestrzegały i były świadome postanowień niniejszego Regulaminu oraz zapoznały się z treścią Polityki Prywatności NENT.

Niektóre rodzaje Profili Użytkownika, takie jak dziecięce Profile Użytkownika, są skonfigurowane w taki sposób, aby były dostosowane do korzystania z Serwisu przez dzieci, ograniczając między innymi dostęp do tych części Serwisu, które wymagają zgody rodziców lub opiekunów.

Osoby niepełnoletnie

Serwis może zawierać materiały, które są bezpośrednio nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich i które mogą być uznawane za obraźliwe również z innych przyczyn.

Jeśli Użytkownik chce ograniczyć dostępność Serwisu dla dzieci, zalecamy utworzenie Profilu Użytkownika dla dzieci, który ograniczy dostęp dzieci do niektórych części Serwisu, które nie są dla nich odpowiednie. Serwis nie jest przeznaczony dla korzystania przez dzieci bez towarzystwa, kontroli, nadzoru i zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Użytkownik ma również możliwość ograniczenia dostępu do wypożyczania i kupowania treści w ramach Serwisu poprzez aktywowanie Blokady Zakupów (tzw. Purchase Lock), patrz punkt „Blokada Zakupów” poniżej.

Blokada Zakupów

Użytkownik może aktywować funkcję Blokady Zakupów dostępną z poziomu zakładki „Moje konto”, która umożliwia utworzenie czterocyfrowego kodu uniemożliwiającego osobom nieuprawnionym lub dzieciom wypożyczanie i kupowanie treści w Serwisie. Należy pamiętać, że właściciel konta jest odpowiedzialny za korzystanie z Serwisu. Dlatego też, jeżeli Użytkownik włączy funkcję Blokady Zakupów, nie powinien on udostępniać czterocyfrowego kodu PIN innym użytkownikom Serwisu.

Adres e-mail i komunikacja

Wszelkie informacje i wiadomości NENT wysyła na adres e-mail podany podczas rejestracji konta użytkownika. W przypadku zmiany adresu e-mail, należy niezwłocznie zaktualizować swoje konto na Stronie Internetowej. NENT ma prawo uznać, że ostatnio podany adres e-mail jest prawidłowym adresem klienta. Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, NENT będzie regularnie wysyłać mu wiadomości e-mail z interesującymi go informacjami na temat produktów i usług oferowanych przez Viaplay. Użytkownik może w prosty sposób zrezygnować z otrzymywania wiadomości od NENT, klikając w opcję „Wypisz się” (Unsubscribe) umieszczoną na dole wiadomości e-mail lub zmieniając ustawienia konta użytkownika wchodząc w zakładkę „Moje konto”.

Płatności

Informacje o akceptowanych kartach kredytowych i debetowych dostępne są na Stronie Internetowej.

W związku z rejestracją danych dotyczących płatności Użytkownika w celu korzystania z Serwisu, osoba trzecia zatwierdzona zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa (tzw. PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard), w imieniu NENT rejestruje i przechowuje wymagane informacje dotyczące płatności w celu korzystania z Serwisu.

Jednorazowe Opłaty są uiszczane w dniu zakupu, a Opłaty za Subskrypcję są uiszczane co miesiąc z góry i potrącane z karty kredytowej lub debetowej podanej przez Użytkownika podczas rejestracji konta użytkownika lub za pomocą innych uzgodnionych metod płatności. Należy pamiętać, że w przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, konieczne może być zaakceptowanie ogólnych warunków korzystania z takiej usługi płatniczej. Jeżeli Użytkownik dokona Jednorazowej Opłaty lub wykupi abonament w Serwisie za pośrednictwem telewizora Apple TV lub urządzenia iOS za pośrednictwem iTunes (tam, gdzie jest to możliwe), Jednorazowa Opłata lub Opłata za Subskrypcję zostaną pobrane z karty kredytowej lub debetowej, którą Użytkownik podpiął do serwisu iTunes.

Informacje o dokonanych zakupach można znaleźć w zakładce “Moje konto” na Stronie Internetowej.

W przypadku subskrypcji pakietu Viaplay, nabyty przez Użytkownika abonament będzie dalej automatycznie odnawiany co miesiąc po zakończeniu Okresu Subskrypcji lub po upływie danego Okresu Obowiązywania, a Opłata za Subskrypcję będzie nadal naliczana aż do momentu wypowiedzenia abonamentu przez Użytkownika. Opłaty miesięczne za abonament są płatne na koniec każdego Okresu Subskrypcji. W przypadku posiadania Subskrypcji z Okresem Obowiązywania, w ramach której Opłata za Subskrypcję jest płatna miesięcznie, Opłata za Subskrypcję jest płatna zgodnie z warunkami wybranej usługi płatniczej.

Jeśli Użytkownik w dniu płatności nie posiada wystarczających środków na uiszczenie ustalonej Opłaty za Subskrypcję lub Jednorazowej Opłaty („Opłaty”) lub jeśli płatność z jakichkolwiek innych powodów nie może zostać zrealizowana, NENT ma prawo do dalszego obciążania Użytkownika Opłatami i podejmowania kolejnych prób zrealizowania płatności aż do momentu jej dokonania. W przypadku braku pełnej płatności, NENT ma prawo do natychmiastowego zawieszenia lub ograniczenia dostępu Użytkownika do Serwisu do czasu dokonania pełnej płatności. Jeśli Użytkownik nie dokona płatności w terminie, NENT ma prawo do anulowania abonamentu lub zablokowania pełnego dostępu do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik posiada Subskrypcję z Okresem Obowiązywania, ma on obowiązek natychmiastowego uiszczenia należnych opłat za pozostałą część Okresu Obowiązywania, nawet jeśli NENT anuluje abonament zgodnie z niniejszym postanowieniem. W przypadku braku wystarczających środków na pokrycie Opłat oraz w przypadku opóźnienia płatności należnych od Użytkownika o ponad dziesięć (10) dni kalendarzowych, NENT ma prawo do dochodzenia należności w inny sposób.

Jeśli Użytkownik zarejestrował się w serwisie Viaplay za pośrednictwem podmiotu trzeciego i nie jest rozliczany bezpośrednio przez NENT, obowiązują go warunki płatności określone przez ten podmiot trzeci.

Opłaty i zmiany pakietów

Opłaty są należne zgodnie z aktualnym cennikiem NENT. Wypożyczanie i zakup np. filmów, transmisji na żywo z określonych wydarzeń, takich jak treści dostępne w modelu pay-per-view czy treści na żądanie podlegają dodatkowym opłatom. Wszystkie ceny są podane na Stronie Internetowej i mogą być przez NENT okresowo zmieniane zgodnie z punktem „Zmiany Opłat” poniżej. Za wyjątkiem praw Użytkownika wynikających z punktu „Prawo do odstąpienia” lub praw, które mogą przysługiwać Użytkownikowi na mocy obowiązujących przepisów prawa, NENT nie dokonuje zwrotu opłat ani nie przyznaje punktów za niekorzystanie albo jedynie częściowe korzystanie z Serwisu.

Jeśli, w przypadku, gdy jest to oferowane, Użytkownik zdecyduje się na uaktualnienie swojego aktualnego abonamentu na abonament na większy pakiet treści, uaktualnienie to może wiązać się z obowiązkiem uiszczania Opłaty za Subskrypcję wyższej niż Opłata za Subskrypcję uiszczana przez Użytkownika przed dokonaniem takiego uaktualnienia. Nowa Opłata za Subskrypcję zostanie pobrana z karty kredytowej lub debetowej Użytkownika lub przy użyciu innej wybranej metody płatności w dniu, w którym Użytkownik zdecyduje się na uaktualnienie abonamentu, a poprzednio zapłacona Opłata za Subskrypcję zostanie pomniejszona proporcjonalnie do pozostałego Okresu Subskrypcji. Nowa Opłata za Subskrypcję będzie obowiązywać od kolejnego terminu płatności. W przypadku, gdy Użytkownik postanowi dokonać uaktualnienia swojego abonamentu poprzez wybranie mniejszego pakietu treści za niższą cenę, zarówno zmiana ceny, jak i zmiana pakietu wejdą w życie w zbiegu z następnym terminem płatności.

Zmiany opłat

NENT może dokonywać okresowej zmiany opłat za korzystanie z Serwisu („Zmiana Opłat”).

NENT zobowiązana jest powiadomić Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub konta Użytkownika w Serwisie, o Zmianach Opłat dotyczących abonamentu bez Okresu Obowiązywania najpóźniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed wejściem w życie danej Zmiany Opłat. W przypadku Subskrypcji z Okresem Obowiązywania, opłaty ustalone w chwili zakupu obowiązują przez cały Okres Obowiązywania. Niezależnie od powyższego, Zmiany Opłat mogą nastąpić w krótszym terminie, w tym w trakcie Okresu Obowiązywania, jeśli koszty dystrybucji NENT oraz inne koszty związane z udostępnianiem Serwisu wzrosną, w wyniku zmian wysokości podatków lub opłat ogólnych, zmian kursów walut, zmian w opłatach należnych osobom trzecim, w wyniku decyzji urzędowych lub zmian w przepisach prawnych lub administracyjnych oraz jeśli Zmiana Opłat odpowiada wzrostowi kosztów.

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Zmiany Opłat, ma prawo do wypowiedzenia abonamentu ze skutkiem od dnia wejścia w życie Zmiany Opłat, pod warunkiem otrzymania przez NENT stosownego powiadomienia najpóźniej (3) dni kalendarzowe przed datą wejścia w życie Zmiany Opłat. Zmiana Opłat obejmuje również wprowadzenie nowych opłat.

Bezpłatny okres próbny

NENT może okresowo oferować swoim nowym klientom możliwość bezpłatnego korzystania z Serwisu przez określony okres („Bezpłatny Okres Próbny“). Aby skorzystać z Bezpłatnego Okresu Próbnego, Użytkownik lub członek gospodarstwa domowego Użytkownika nie może uprzednio skorzystać z Bezpłatnego Okresu Próbnego ani z żadnej podobnej oferty marketingowej NENT.

Użytkownik może skorzystać z Bezpłatnego Okresu Próbnego, jeżeli jest oferowany w danym okresie, zakładając konto użytkownika i potwierdzając dane konta na Stronie Internetowej.

Po upływie Bezpłatnego Okresu Próbnego, umowa zostanie automatycznie przekształcona w płatny abonament bez Okresu Obowiązywania, za który Użytkownika obowiązywać będą opłaty zgodnie z aktualnym w danym momencie cennikiem abonamentu wybranego przez Użytkownika, o ile Użytkownik nie zdecyduje się aktywnie zrezygnować z Bezpłatnego Okresu Próbnego zgodnie z punktem „Prawo do Odstąpienia” poniżej albo najpóźniej w ostatnim dniu okresu próbnego nie wypowie umowy na Bezpłatny Okres Próbny. Jeśli Użytkownik skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia albo wypowiedzenia swojego abonamentu w trakcie trwania Bezpłatnego Okresu Próbnego, Bezpłatny Okres Próbny zostanie natychmiast zakończony.

Od umowy na Bezpłatny Okres Próbny można odstąpić albo wypowiedzieć umowę z poziomu zakładki „Moje konto”, za pomocą ustawień dostępnych w zakładce dotyczącej rezygnacji.

Jeżeli Użytkownik zarejestrował się, w celu skorzystania z Bezpłatnego Okresu Próbnego za pośrednictwem podmiotu trzeciego, Użytkownika mogą obowiązywać odrębne warunki, a rezygnacja z Bezpłatnego Okresu Próbnego musi być dokonana zgodnie z instrukcją przekazaną przez taki podmiot trzeci. Po zakończeniu Bezpłatnego Okresu Próbnego do abonamentu Viaplay Użytkownika zastosowanie będą miały opłaty podane przez wyżej wymieniony podmiot trzeci.

Po skorzystaniu z przysługującego Użytkownikowi prawa do odstąpienia albo wypowiedzenia umowy na Bezpłatny Okres Próbny, Użytkownik nie będzie miał już dostępu do Bezpłatnego Okresu Próbnego jak również nie będzie mógł go wznowić.

Zmiany w Serwisie

NENT nieustannie ulepsza Serwis, w związku z tym okresowo mogą być wprowadzane zmiany w Serwisie. Jeśli zmiany są istotne, Użytkownik zostanie o nich poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub otrzyma wiadomość w zakładce „Moje Konto” najpóźniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed wejściem w życie takich zmian. Zmiany wchodzą w życie w dniu wskazanym w powiadomieniu, jednak nie wcześniej niż trzydzieści (30) dni kalendarzowych od wysłania powiadomienia. Niezależnie od powyższego, zmiana może wejść w życie w terminie krótszym niż trzydzieści (30) dni kalendarzowe, jeśli jest ona spowodowana ewentualnym naruszeniem prawa, decyzją urzędową, zmianą w przepisach prawa lub działaniem Siły Wyższej (zgodnie z wyjaśnieniami w punkcie „Siła Wyższa”). Jeśli zmiana jest istotna, Użytkownik może wypowiedzieć abonament ze skutkiem od daty wejścia w życie zmiany, pod warunkiem, że Użytkownik powiadomi NENT o chęci wypowiedzenia najpóźniej trzy (3) dni kalendarzowe przed datą wejścia w życie zmiany. W związku z tym, że zgodnie z polityką NENT, NENT nieustannie stara się ulepszać Serwis, zmiany i aktualizacje zawartości Serwisu (takie jak usuwanie lub dodawanie poszczególnych seriali, filmów lub wydarzeń/programów) oraz zmiany wyglądu Serwisu nie stanowią zmian w rozumieniu niniejszego punktu. Zawartość Serwisu może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i podlega okresowym zmianom.

Prawo wypowiedzenia przez Użytkownika

Użytkownik może zrezygnować z korzystania Serwisu, a tym samym wypowiedzieć abonament za pośrednictwem ustawień dostępnych z poziomu zakładki „Moje Konto” na Stronie Internetowej, w opcji dotyczącej rezygnacji. Wypowiedzenie staje się skuteczne:

z końcem Okresu Obowiązywania Subskrypcji, w trakcie którego Użytkownik powiadomi NENT o chęci wypowiedzenia abonamentu (w przypadku Subskrypcji z Okresem Obowiązywania, zakończenie subskrypcji nastąpi dopiero z końcem Okresu Obowiązywania); lub

z końcem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w punktach „Zmiany w Serwisie”, „Zmiany cen” lub „Zmiany” niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik powiadomi NENT o woli wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionych punktów.

Jeżeli Użytkownik wykupił dostęp do Serwisu za pośrednictwem podmiotu trzeciego, w tym za pośrednictwem iTunes, Użytkownik powinien wypowiedzieć abonament za pośrednictwem takiego podmiotu trzeciego, zgodnie z postanowieniami obowiązujących warunków takiego podmiotu trzeciego.

Jeśli Użytkownik uzyskał dostęp do Serwisu w ramach Bezpłatnego Okresu Próbnego i chce wypowiedzieć umowę na korzystanie z Serwisu w trakcie obowiązywania Bezpłatnego Okresu Próbnego, Użytkownika obowiązują warunki wskazane powyżej w punkcie „Bezpłatny Okres Próbny”.

Relacja pomiędzy NENT a Użytkownikiem jako klientem trwa nadal, a niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały czas utrzymywania przez Użytkownika swojego konta użytkownika. Więcej informacji na temat tego w jaki sposób można usunąć swoje konto użytkownika i zakończyć relację pomiędzy Użytkownikiem a NENT znajduje się w punkcie „Dostęp i korzystanie z Serwisu” powyżej.

Jeśli Użytkownik chce wypowiedzieć abonament, jest on nadal zobowiązany do zapłaty za pozostały Okres Subskrypcji lub za odpowiedni Okres Obowiązywania.

NENT nie zwraca żadnych opłat ani innych należności, które Użytkownik już zapłacił NENT, o ile co innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku wypowiedzenia abonamentu, Użytkownik będzie miał nadal dostęp do treści zakupionych za pośrednictwem sprzedaży elektronicznej. Jednakże NENT zastrzega sobie prawo do zakończenia lub ograniczenia dostępu do treści w przypadku wygaśnięcia umowy zawartej pomiędzy NENT a posiadaczem praw (zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu) lub jeżeli dostęp Użytkownika do Serwisu zostanie anulowany.

Prawo wypowiedzenia przez NENT

NENT ma prawo anulować lub w inny sposób zawiesić dostęp Użytkownika do Serwisu z ważnych przyczyn, takich jak zmiany w obowiązujących przepisach prawa, decyzja NENT o zaprzestaniu oferowania dostępu do Serwisu lub jego części (np. poprzez zaprzestanie oferowania niektórych pakietów lub abonamentów) lub z powodu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku wypowiedzenia przez NENT umowy z Użytkownikiem, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, NENT zaproponuje Użytkownikowi jedno z poniższych rozwiązań:

nieprzerwany dostęp do Serwisu przez pozostałą część aktualnego Okresu Subskrypcji lub Okresu Obowiązywania, lub zwrot ostatnio uiszczonej Opłaty za Subskrypcję w kwocie odpowiadającej proporcjonalnie ograniczeniu lub zawieszeniu, bez odnawiania abonamentu Użytkownika; lub

dostęp do Serwisu(ów), który/-e zostały już zakupiony/-e przez Użytkownika w ramach Jednorazowych Opłat przez pozostały okres ważności dostępu.

NENT ma prawo do anulowania dostępu Użytkownika do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym i żądania zapłaty wszelkich zaległych Opłat za Subskrypcję, które są natychmiast wymagalne, w związku z:

wykryciem lub podejrzeniem nieuprawnionego korzystania z Serwisu;

niezastosowaniem się przez Użytkownika Serwisu do postanowień niniejszego Regulaminu; lub

w związku z opóźnieniem płatności,

w związku z czym Użytkownik posiadający Subskrypcję z Okresem Obowiązywania, może być zobowiązany do natychmiastowego uiszczenia Opłaty za Subskrypcję za całą pozostałą część Okresu Obowiązywania.

Prawo do odstąpienia

Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów, ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu treści lub abonamentu w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od daty zakupu („Okres Bezpłatnej Rezygnacji”) oraz do otrzymania zwrotu pełnej zapłaconej opłaty. Okres Bezpłatnej Rezygnacji rozpoczyna się po otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia abonamentu Użytkownika lub dokonania Jednorazowej Opłaty. Użytkownik akceptuje, że traci prawo do odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu zapłaconej opłaty, jeśli rozpocznie korzystanie z Serwisu poprzez oglądanie treści w nim dostępnych w okresie czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia abonamentu Użytkownika lub dokonania Jednorazowej Opłaty. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu poprzez oglądanie treści, do których Użytkownik ma dostęp w ramach swojego abonamentu lub na podstawie dokonanej Jednorazowej Opłaty, Użytkownik potwierdza swoją zgodę na to, że świadczenie usługi rozpoczyna się przed upływem Okresu Bezpłatnej Rezygnacji i w związku z tym jego prawo do odstąpienia wygasa.

Użytkownik może odstąpić od umowy, powiadamiając NENT o swoim odstąpieniu ustnie lub pisemnie. Użytkownik zobowiązany jest do odstąpienia przed upływem Bezpłatnego Okresu Rezygnacji. Z prawa do odstąpienia można również skorzystać poprzez wypełnienie i przesłanie do NENT standardowego formularza według następującego wzoru:

Nordic Entertainment Group Sweden AB, adres: Box 171 04, 104 62 Sztokholm, Szwecja

Do Działu Obsługi Klienta Viaplay – support@viaplay.pl

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostarczania treści cyfrowych Viaplay (szczegóły dot. wybranego rodzaju umowy i pakietu)

– Data zawarcia umowy

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia oraz przepisów dotyczących umów zawieranych na odległość oraz umów zawieranych poza siedzibą firmy zwyczajowo udziela urząd ds. konsumentów w kraju zamieszkania Użytkownika, np. lokalny rzecznik praw konsumenta.

Reklamacje

Jeśli Użytkownik wykryje jakąkolwiek wadę w Serwisie, która nie jest spowodowana przez Użytkownika lub innego użytkownika Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do tego by wada została usunięta. Aby Użytkownik nie utracił prawa do ewentualnego zwrotu kosztów, Użytkownik powinien skontaktować się z NENT w rozsądnym terminie po zauważeniu wady albo po tym, gdy powinien był zauważyć wadę, i przekazać NENT informację, dlaczego uważa, że Serwis ma wadę. Reklamacje zgłoszone w terminie dwóch (2) miesięcy od momentu zauważenia wady albo w którym wada powinna była być zauważona są zawsze uznawane za złożone w terminie. W przypadku zaakceptowanych reklamacji, NENT ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem wady. Prawo Użytkownika do zwrotu wadliwego produktu wygasa po upływie trzech (3) lat od momentu, w którym Użytkownik zauważył albo powinien był zauważyć wadę, co oznacza, że po upływie tego czasu Użytkownikowi nie przysługuje już prawo do złożenia reklamacji, chyba że gwarancja lub podobne postanowienia lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

NENT zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika kosztami usunięcia wad powstałych w wyniku działań Użytkownika lub innego użytkownika Serwisu.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie treści, które stanowią część Serwisu i są z nim związane, są chronione szwedzkimi i międzynarodowymi przepisami o prawie autorskim. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do materiałów lub treści stanowiących część Serwisu lub związanych z Serwisem stanowią własność NENT lub są przez NENT licencjonowane. NENT udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z tych praw wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego (nie do celów komercyjnych), pod warunkiem, że Użytkownik nie będzie:

kopiować, publikować, zwielokrotniać, użyczać, zamieszczać, nadawać, rozpowszechniać, przesyłać lub udostępniać publicznie zawartości Serwisu lub upoważniać do tego jakąkolwiek inną osobę;

pobierać, przesyłać lub udostępniać jakichkolwiek treści dostępnych w ramach Serwisu lub w inny sposób związanych z Serwisem, uzyskiwać dostępu do Serwisu przez jakiekolwiek urządzenie niezarejestrowane przez Użytkownika, ani pobierać jakichkolwiek opłat za oglądanie treści oferowanych w ramach Serwisu;

obchodzić, modyfikować, usuwać, powielać strukturę Serwisu lub odtwarzać lub tworzyć produktów pochodnych, demontować, wprowadzać zmian w Serwisie lub w inny sposób manipulować jakimikolwiek funkcjami bezpieczeństwa lub szyfrowania lub inną technologią lub oprogramowaniem, które stanowi część Serwisu.

Powyższe nie pozbawia Użytkownika jego ustawowych praw, które mogą mu przysługiwać na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Żadne prawa, takie jak prawa własności lub inne prawa związane z Serwisem lub jakąkolwiek zawartą w nim treścią, nie są w żaden inny sposób udzielane Użytkownikowi ani na niego przenoszone.

Naruszenie tych postanowień, bezprawne rozporządzenie oraz inne postępowanie naruszające niniejszy punkt “Prawa własności intelektualnej” będzie zawsze traktowane jako istotne naruszenie niniejszego Regulaminu, co uprawnia NENT do natychmiastowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu lub uczynienia Serwisu niedostępnym dla Użytkownika, lub w inny sposób uniemożliwienia kontynuowania nieuprawnionych działań.

Bezpieczeństwo

Użytkownikowi zabrania się obchodzenia lub podejmowania prób obchodzenia systemu bezpieczeństwa NENT oraz podejmowania prób testowania zabezpieczeń Serwisu lub w inny sposób wpływania na zabezpieczenia Serwisu.

Użytkownikowi zabrania się korzystania z Serwisu w sposób mogący uszkodzić, uniemożliwić działanie, przeciążyć, pogorszyć lub naruszyć możliwość korzystania z Serwisu przez innych użytkowników, w tym wysyłania lub przekazywania materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody danych, pliki lub aplikacje, które zostały stworzone w celu uszkodzenia, przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub urządzeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z Serwisem.

Użytkownikowi zabrania się podejmowania prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakiegokolwiek systemu komputerowego, sieci, treści lub informacji, które stanowią Stronę Internetową, Serwis lub system, na którym opiera się Serwis. Ponadto Użytkownikowi zabrania się podejmowania prób uzyskania dostępu do jakichkolwiek materiałów lub informacji, które nie są celowo udostępniane w ramach Serwisu, lub do których dostęp w ramach Serwisu jest celowo ograniczony.

Naruszenie powyższego będzie zawsze traktowane jako istotne naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, uprawniając NENT do natychmiastowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu lub uczynienia Serwisu niedostępnym dla Użytkownika lub w inny sposób uniemożliwienia kontynuowania nieuprawnionych działań.

Odpowiedzialność NENT za szkody

Serwis oferowany jest w stanie takim jaki jest (AS IS) i na zasadzie dostępności a NENT nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań w zakresie poprawności lub kompletności treści, informacji, Serwisu lub innych materiałów udostępnianych w ramach lub za pośrednictwem Serwisu. W najszerszym możliwym zakresie NENT nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących działania, dostępności, jakości, użyteczności lub bezpieczeństwa Serwisu.

NENT, podmioty powiązane z NENT oraz partnerzy NENT w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód bezpośrednich, pośrednich, ubocznych, szczególnych lub wynikowych spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek usługi oferowanej przez osoby trzecie, do których dostęp oferowany jest za pośrednictwem Strony Internetowej lub Serwisu.
Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie ogranicza odpowiedzialności NENT, która nie może być ograniczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obowiązek zwrotu kosztów

Użytkownik zgadza się pokryć wszelkie koszty poniesione przez NENT, wszystkie spółki Grupy, podmioty powiązane z NENT i partnerów NENT, oraz zwolnić NENT, wszystkie spółki Grupy, spółki powiązane z NENT i partnerów NENT z odpowiedzialności z tytułu obrażeń ciała, strat, szkód, roszczeń, kosztów i wydatków, w tym kosztów prawnych, spowodowanych w wyniku lub powstałych w związku z działaniem Użytkownika lub naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub praw osób trzecich.

Media społecznościowe

W ramach Serwisu Użytkownik może udostępniać treści pochodzące z Serwisu za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym między innymi za pośrednictwem Facebooka, Instagrama i Twittera („Media Społecznościowe”). Powyższe udostępnianie może skutkować tym, że niektóre informacje dotyczące konta Użytkownika, takie jak nazwa użytkownika, staną się widoczne dla innych użytkowników Mediów Społecznościowych. Użytkownik zgadza się, że NENT nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane za pośrednictwem Mediów Społecznościowych. Jeżeli Użytkownik postanowi korzystać z Mediów Społecznościowych w związku z Serwisem, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

 • znieważać, nękać, zastraszać, obrażać innych użytkowników, podszywać się pod nich lub wysyłać im niechcianych wiadomości tzw. spamu;

 • publikować lub tworzyć jakichkolwiek obraźliwych, nękających, oszczerczych, pornograficznych lub obscenicznych treści;

 • wykorzystywać Mediów Społecznościowych dla jakichkolwiek nielegalnych, niemoralnych lub szkodliwych celów; lub

 • naruszać praw osób trzecich.

Linki pochodzące ze Strony Internetowej NENT

Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych dostarczanych przez osoby trzecie. Zawartość tych stron pozostaje poza kontrolą NENT i NENT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z takich linków.

Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory lub roszczenia z niego wynikające (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa szwedzkiego i zgodnie z nim będą interpretowane. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw ochrony konsumenta, które mogą przysługiwać Użytkownikowi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju zamieszkania Użytkownika.

W przypadku powstania sporu pomiędzy Użytkownikiem a NENT, strony będą w pierwszej kolejności dążyć do rozwiązania sporu na drodze polubownej, co nie pozbawia Użytkownika prawa do skorzystania z innych środków ochrony prawnej przysługujących mu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa kraju zamieszkania.

UE oferuje również instytucję rozstrzygającą spory za pośrednictwem platformy internetowej, z której Użytkownik może skorzystać w celu rozpatrzenia sporu w przypadku niezadowolenia z towarów lub usług, które Użytkownik zakupił od NENT przez Internet. Platforma online dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Za pośrednictwem platformy online Użytkownik może omówić problem bezpośrednio z NENT lub sprawa Użytkownika może zostać przekazana do organu rozstrzygającego spory, który może zająć się sporem.

Zmiany

NENT zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do postanowień niniejszego Regulaminu, jeśli jest to konieczne ze względu na obowiązek dostosowania się do obowiązującego prawa, zmian polityk NENT lub nowych funkcji w ramach Serwisu. Aktualnie obowiązujący Regulamin dostępny jest zawsze na Stronie Internetowej. Zaleca się, aby Użytkownik regularnie odwiedzał Stronę Internetową w celu pozostawania na bieżąco z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu. Zmiany postanowień Regulaminu pozostają bez wpływu na prawa, które Użytkownik nabył przed wprowadzeniem zmiany.

W przypadku jakichkolwiek zmian lub uzupełnień niniejszego Regulaminu, Użytkownik otrzyma powiadomienie o takich zmianach lub uzupełnieniach pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem konta użytkownika w Serwisie, co najmniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed wejściem w życie takich zmian lub uzupełnień, co pozwoli Użytkownikowi na ewentualne wypowiedzenie umowy na korzystanie z Serwisu przed datą wejścia w życie takich zmian lub uzupełnień, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Przeniesienie praw i obowiązków

Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie do indywidualnych użytkowników, a Użytkownik nie ma prawa do przenoszenia swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub jakiejkolwiek jego części na osobę trzecią. NENT ma prawo, bez uzyskania zgody, do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub części takich praw i obowiązków na osobę trzecią lub inne spółki z Grupy.

Całość umowy

Niniejszy Regulamin, wraz z Polityką prywatności i Polityką plików cookie NENT, stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a NENT i zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne porozumienia w tym zakresie.

Siła wyższa

NENT nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku, gdy działalność NENT związana z nadawaniem, rozpowszechnianiem Serwisu, lub działania podejmowane przez NENT na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną w jakikolwiek sposób ograniczone, zablokowane lub opóźnione lub gdy dostępność lub funkcjonalność Strony Internetowej zostanie ograniczona, zablokowana lub opóźniona w wyniku klęsk żywiołowych, zmian legislacyjnych, decyzji urzędowych lub z jakichkolwiek innych przyczyn, nad którymi NENT nie ma kontroli.

Nieważność postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to w żaden sposób nie wpłynie na wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu jak również nie unieważni ich ani nie uniemożliwi wykonania takich pozostałych postanowień, a egzekwowanie takiego postanowienia będzie wykonywane w dozwolonym przez prawo zakresie.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skontaktowania się z nami, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub skontaktować się z NENT pod adresem support@viaplay.pl.

***

Ważny od 1 marca 2023 r.

REGULAMIN SERWISU VIAPLAY

Viaplay jest spersonalizowanym internetowym serwisem streamingowym, oferującym dostęp do treści audiowizualnych w ramach subskrypcji, zakupów indywidualnych lub wypożyczeń („Viaplay”).Jednym z naszych obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a tym samym jedną z głównych cech serwisu, jest sposób dostosowania, personalizacji i prezentacji oferty Viaplay w oparciu o preferencje użytkownika. Serwis dostępny jest za pośrednictwem podłączonych do Internetu telewizorów Smart TV, telefonów komórkowych i innych urządzeń obsługujących nasze aplikacje (zwanych dalej łącznie „Aplikacją”), oraz strony internetowej www.viaplay.pl („Strona Internetowa"). Urządzenia umożliwiające dostęp do serwisu poprzez Aplikację dostępne są na stronie: https://viaplay.pl /devices.

Serwis jest dostarczany przez Viaplay Group International AB, spółkę zarejestrowaną przez szwedzki Urząd Rejestracji Spółek (Sw.Bolagsverket) pod numerem 556840-9287, adres: Box 171 04, 104 62 Sztokholm, Szwecja, numer VAT: SE556840-928701 (dalej „Spółka”, „my”, „nas” lub „nasz"). Spółka należy do grupy spółek, w której Viaplay Group AB (publ), (zarejestrowana pod numerem: 559124-6847), jest spółką dominującą („Grupa”). Serwis podlega szwedzkiemu organowi regulacyjnemu tj. Urzędowi ds. Prasy, Radiofonii i Telewizji, zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym przez Viaplay Group Sweden AB, spółkę należącą do grupy Spółki, zarejestrowaną pod numerem 556304-7041, adres: Box 17179, 104 62 Sztokholm, Szwecja, numer VAT: SE556304704101.

Niniejszy Regulamin („Regulamin") stanowi umowę pomiędzy Spółką a użytkownikiem tj. posiadaczem konta w serwisie, odpowiedzialnym za uiszczanie naszych opłat („Użytkownik”). Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu i obowiązuje przez cały czas, w którym Użytkownik posiada konto w serwisie.Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich użytkowników, którzy otrzymają dostęp do serwisu lub Aplikacji i będą z nich korzystać przy użyciu konta Użytkownika w serwisie. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się (a także każdy z użytkowników, którym Użytkownik zezwoli na dostęp do swojego konta w serwisie zobowiązuje się) ich przestrzegać.

Serwis może być oferowany przez podmioty trzecie, np. w związku ze świadczeniem przez takie podmioty swoich własnych usług lub dostarczaniem własnych produktów.Takie podmioty trzecie mogą mieć swoje własne, odrębne regulaminy, które Użytkownik będzie musiał zaakceptować, aby uzyskać dostęp do serwisu za pośrednictwem takiego podmiotu trzeciego.

Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zasadami, o których mowa w naszej Informacji o prywatności (dostępnej tutaj).

DOSTĘP DO SERWISU I OFEROWANYCH TREŚCI


Wymagania dotyczące utworzenia konta Użytkownika


Aby utworzyć konto i uzyskać dostęp do serwisu, Użytkownik musi:

 • mieć ukończone 18 lat lub posiadać zdolność do czynności prawnych, umożliwiającą zawarcie umowy zgodnie z prawem obowiązującym w kraju zamieszkania Użytkownika;
 • podać nam prawidłowy adres e-mail. Adres e-mail będzie stanowił nazwę Użytkownika do celów logowania, a my będziemy przesyłać na ten adres e-mail komunikację skierowaną do Użytkownika, zgodnie z udzielonymi nam przez Użytkownika zgodami.
 • posiadać stałe zamieszkanie w kraju, w którym oferowany jest dostęp do serwisu (Viaplay zweryfikuje lokalizację geograficzną Użytkownika w momencie rejestracji, a Użytkownikowi zabrania się korzystania z technologii lub technik mających na celu ukrycie swojej lokalizacji);
 • być osobą fizyczną (tzn. Użytkownik nie jest spółką lub innym podmiotem gospodarczym);
 • podać dane do płatności; oraz
 • zaakceptować i wyrazić zgodę na przestrzeganie postanowień Regulaminu.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że informacje dotyczące Użytkownika przekazane nam przez Użytkownika w związku z utworzeniem konta Użytkownika są prawdziwe i poprawne oraz że Użytkownik zobowiązuje się aktualizować informacje dotyczące Użytkownika, tak aby były one przez cały czas prawdziwe i poprawne.

Dane uwierzytelniające i nieautoryzowany użytkownik

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane na koncie Użytkownika w serwisie. Utworzone w serwisie konto Użytkownika jest kontem osobistym i nie może być udostępniane osobom niebędącym członkami gospodarstwa domowego Użytkownika.Każda osoba niebędąca członkiem gospodarstwa domowego Użytkownika, która korzysta z konta, będzie traktowana jako użytkownik nieuprawniony.

Jeżeli Użytkownik podejrzewa, że użytkownik nieuprawniony ma dostęp do konta lub z niego korzysta, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie, zmienić hasło i wylogować się ze wszystkich zarejestrowanych urządzeń. Jeśli mamy powody podejrzewać, że konto jest wykorzystywane w sposób niewłaściwy, możemy natychmiast zawiesić dostęp do serwisu i w inny sposób uniemożliwić dalsze nieuprawnione działania.


W każdej chwili mamy prawo zażądać, aby Użytkownik zmienił hasło.


Pakiety i zakupy jednorazowe

Opłaty należne z tytułu subskrypcji w serwisie są dalej łącznie zwane „Opłatą za Subskrypcję”.Każdy okres, w którym Użytkownik w ramach abonamentu posiada dostęp do serwisu i uiszcza Opłatę za Subskrypcję, jest zwany „Okresem Subskrypcji”. Okres Subskrypcji jest odnawiany automatycznie, a Opłata za Subskrypcję jest naliczana i pobierana od Użytkownika do momentu wypowiedzenia abonamentu przez Użytkownika przed rozpoczęciem kolejnego terminu rozliczenia.


W zależności od sposobu w jaki serwis oferuje swoje treści w kraju zamieszkania Użytkownika, Użytkownik może uzyskać dostęp do serwisu:


 • wykupując miesięczny abonament i wybierając odpowiedni pakiet oferowany w danym czasie na Stronie Internetowej, oraz uiszczając z góry miesięczną Opłatę za Subskrypcję, wówczas Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu przez cały opłacony miesiąc („Subskrypcja Miesięczna”).

 • wykupującpakiet na czas określony (np. na 6 lub 12 miesięcy) oraz uiszczając Opłatę za Subskrypcję (w miesięcznych ratach z góry lub całą kwotę z góry, w zależności od warunków oferty) („Subskrypcja z Okresem Obowiązywania”). Subskrypcja z Okresem Obowiązywania określa minimalny okres obowiązywania, na który Użytkownik zobowiązany jest wykupić abonament w serwisie.Po wygaśnięciu Subskrypcji z Okresem Obowiązywania, abonament Użytkownika automatycznie przekształca się w Subskrypcję Miesięczną lub nową Subskrypcję z Okresem Obowiązywania (w zależności od tego, jakie informacje zostały przekazane Użytkownikowi w momencie wykupienia oferty), zgodnie z obowiązującą w danym czasie Opłatą za Subskrypcję, o ile Użytkownik nie wypowiedział abonamentu przed upływem określonego Okresu Obowiązywania.

 • płacąc jednorazową opłatę za dostęp do określonych treści, w ramach jednorazowego zakupu (np. filmu), wypożyczenia na 48 godzin lub dostępu do transmisji na żywo danego wydarzenia (np. konkretnego meczu piłkarskiego) („Jednorazowa Opłata”).Użytkownik, który wykupił dostęp do filmu, ma nieograniczony dostęp do transmisji strumieniowej oraz ponownego odtworzenia zakupionego filmu, z zastrzeżeniem, że film jest przedmiotem umowy pomiędzy nami a właścicielem praw.W przypadku wygaśnięcia umowy zawartej pomiędzy nami a właścicielem praw, lub jeśli dostęp do zakupionych treści zostanie przerwany z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, lub z innych przyczyn, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik ma prawo do proporcjonalnej rekompensaty.

Aktualne informacje na temat cen i abonamentów oferowanych w danym czasie w kraju zamieszkania Użytkownika dostępne są na Stronie Internetowej.Informacje o aktualnym abonamencie Użytkownika dostępne są na Stronie Internetowej, w zakładce „Moje Konto”.

Wymagania techniczne i aktualizacje

Aby uzyskać dostęp do treści w serwisie, konieczne jest posiadanie podłączonego do Internetu urządzenia, zgodnie z wymaganiami technicznymi Viaplay (dostępnymi tutaj).

Wymagania systemowe oraz lista urządzeń i platform kompatybilnych z serwisem dostępne są na Stronie Internetowej.Należy pamiętać, że spełnienie wymagań systemowych oraz korzystanie z kompatybilnych urządzeń i platform nie gwarantuje, że Użytkownik będzie mógł korzystać z serwisu bez możliwych przerw i zakłóceń.Na jakość i sposób wyświetlania oferowanych przez Viaplay treści mogą mieć wpływ różnego rodzaju czynniki, m.in. lokalizacja Użytkownika, jakość i przepustowość połączenia internetowego. W związku z tym jakość i sposób wyświetlania może się różnić w zależności od rodzaju wykorzystywanego do tego celu urządzenia. Zastrzegamy sobie prawo do okresowych zmian, m.in. ze względów bezpieczeństwa, wymagań systemowych lub urządzeń i platform umożliwiających korzystanie z serwisu. W związku z tym niektóre rodzaje oprogramowania lub niektóre urządzenia mogą nie być kompatybilne z serwisem.

Mamy prawny obowiązek zapewnić zgodność serwisu z postanowieniami Regulaminu oraz należyte wypełnianie zobowiązań, które podjęliśmy zgodnie z Regulaminem w odniesieniu do serwisu. W związku z tym oraz ze względów technicznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa stale aktualizujemy Stronę Internetową i Aplikację. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zainstalowania wymaganych aktualizacji oraz aktualizacji systemu operacyjnego urządzenia Użytkownika, tak aby móc korzystać z uaktualnionej wersji Aplikacji. Nie gwarantujemy, że każda wersja Aplikacji będzie działać na urządzeniu Użytkownika. Aktualizacje Aplikacji są przeprowadzane za pośrednictwem sklepu cyfrowego lub portalu, który dostarczył Aplikację na urządzenie Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje najnowszej dostępnej wersji Aplikacji, korzystanie z serwisu lub dostęp do serwisu może nie być możliwy.

Ograniczenia dotyczące jednoczesnej transmisji strumieniowej, zarejestrowane urządzenia i tryb offline

Użytkownik może korzystać z serwisu z maksymalnie pięciu (5) urządzeń, a w okresie dziewięćdziesięciu (90) dni kalendarzowych nie może wymienić więcej niż jednego (1) zarejestrowanego urządzenia.

Możemy kontrolować maksymalną liczbę jednoczesnych transmisji w ramach jednego konta, niezależnie od liczby urządzeń Użytkownika, które mogą mieć dostęp do serwisu. W każdym momencie możemy zmienić maksymalną liczbę jednoczesnych transmisji strumieniowych lub ograniczyć liczbę urządzeń, z których Użytkownik może korzystać. Liczba jednoczesnych transmisji strumieniowych może się różnić w zależności od kraju zamieszkania Użytkownika. Informacja o dozwolonej liczbie jednoczesnych transmisji strumieniowych dostępna jest na Stronie Internetowej.

Niektóre treści w serwisie mogą być dostępne do pobrania przez określony czas a następnie mogą być oglądane w trybie offline, tj. bez dostępu do Internetu, na urządzeniach dla których Viaplay zapewnia dostęp do tej funkcji.Należy pamiętać, że transmisja strumieniowa niektórych pobranych treści poza krajem zamieszkania Użytkownika może być ograniczona.

Niezgodne z prawem korzystanie z serwisu

Wszystkie treści, które stanowią część serwisu i są z nim związane, są chronione szwedzkimi i międzynarodowymi przepisami o prawie autorskim.Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do materiałów lub treści stanowiących część serwisu lub związanych z serwisem stanowią naszą własność lub są przez nas licencjonowane. Udzielamy Użytkownikowi niewyłącznej, niepodlegającej przeniesieniu, odwołalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z tych praw wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego (nie do celów komercyjnych) oraz zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującym prawem autorskim, pod warunkiem, że Użytkownik nie będzie kopiować,zwielokrotniać, rozpowszechniać, przenosić, sprzedawać, licencjonować, publikować, wyświetlać, udostępniać publicznie, modyfikować, tworzyć utwory zależne, przesyłać, edytować, zamieszczać, udostępniać poprzez umieszczanie linków, zmieniać strukturę, przesyłać, wynajmować, dzierżawić, użyczać ani udzielać sublicencji na takie prawa. Użytkownik nie będzie obchodzić ani podejmować prób obejścia naszego systemu zabezpieczeń, ani też testować, uszkadzać lub w inny sposób wpływać na bezpieczeństwo serwisu, naszej Strony Internetowej, Aplikacji, oprogramowania, sprzętu lub innych urządzeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z serwisem. Każde naruszenie powyższych zasad może zostać uznane za istotne naruszenie postanowień Regulaminu, uprawniające nas do natychmiastowego zawieszenia lub wypowiedzenia Użytkownikowi dostępu do serwisu, lub w inny sposób uniemożliwienia kontynuowania niedozwolonych działań. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań prawnych w związku z takimi naruszeniami.

Osoby niepełnoletnie

Serwis może zawierać treści, które są nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich.Niezależnie od tego, czy Użytkownik na swoim koncie użytkownika utworzył profil dla dzieci, Użytkownik zobowiązuje się nie zezwalać osobom niepełnoletnim na korzystanie z serwisu bez nadzoru Użytkownika.

PŁATNOŚCI, OPŁATY I OFERTY NA OKRES PRÓBNY

Płatności

Aby móc oglądać treści w serwisie, Użytkownik musi przekazać nam informacje dotyczące ważnej metody płatności. Jeśli Użytkownik nie anuluje subskrypcji przed kolejnym terminem płatności, z zastrzeżeniem, że Użytkownik nie posiada Subskrypcji z Okresem Obowiązywania, Użytkownik zgadza się na dokonywanie płatności za kolejny Okres Subskrypcji wybraną przez siebie metodą płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu płatność Opłaty za Subskrypcję nie może być zrealizowana, możemy podejmować dalsze próby pobierania opłaty zgodnie ze wskazaną metodą płatności oraz zawiesić lub wypowiedzieć dostęp Użytkownika do serwisu do czasu dokonania płatności Opłaty za Subskrypcję.W przypadku braku wystarczających środków do realizacji płatności oraz w przypadku opóźnienia płatności należnych od Użytkownika o ponad dziesięć (10) dni kalendarzowych, mamy prawo do dochodzenia należności w inny sposób oraz naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie.

Wybrana przez Użytkownika metoda płatności jest przechowywana przez nas lub dostawcę zewnętrznego zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa (PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard). Użytkownik może zaktualizować wybraną przez siebie metodę płatności, przechodząc do zakładki „Moje konto” na Stronie Internetowej.Po każdej aktualizacji Użytkownik upoważnia nas do dalszego pobierania opłat zgodnie z ostatnio wybraną metodą płatności.

Jeśli Użytkownik zarejestrował się w serwisie za pośrednictwem podmiotu trzeciego i jest rozliczany za jego pośrednictwem, Użytkownika obowiązują warunki płatności określone przez ten podmiot trzeci, a wszelkie zmiany sposobu płatności powinny być dokonywane za pośrednictwem takiego podmiotu trzeciego.

Opłaty i zmiany pakietów abonamentowych

Opłaty są należne zgodnie z naszym aktualnym cennikiem, który jest dostępny na Stronie Internetowej. Treści zakupione w ramach Jednorazowej Opłaty nie są objęte abonamentem Użytkownika, a więc nie są wliczone do Opłaty za Subskrypcję, lecz podlegają dodatkowym opłatom. Ceny podane na Stronie Internetowej nie obejmują kosztów transmisji danych ani opłat, które dostawca usług internetowych lub telekomunikacyjnych może pobierać na podstawie umowy zawartej z takim dostawcą, ani też opłat transakcyjnych lub innych opłat pobieranych przez bank lub dostawcę karty kredytowej w związku z realizacją płatności Opłaty za Subskrypcję.

Możemy okresowo zmieniać wysokość Opłat za Subskrypcje i innych opłat dotyczących serwisu („Zmiana Opłat”). O takich zmianach powiadomimy Użytkownika na adres e-mail lub za pośrednictwem konta Użytkownika w serwisie z wyprzedzeniem co najmniej trzydziestu (30) dni kalendarzowych przed wejściem w życie Zmiany Opłat. Jeśli Użytkownik nie akceptuje Zmiany Opłat, Użytkownik ma prawo zrezygnować z abonamentu bez płacenia kary, ze skutkiem od następnego terminu rozliczenia.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się podwyższyć swój aktualny abonament do pakietu o wyższej Opłacie za Subskrypcję, Użytkownik uzyska dostęp do nowego pakietu i zostanie mu naliczona nowa Opłata za Subskrypcję niezwłocznie po podwyższeniu abonamentu do nowego pakietu.Następnie Użytkownikowi zostanie zwrócona kwota odpowiadająca liczbie dni, które pozostały do końca poprzedniego pakietu. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na obniżenie abonamentu do pakietu o niższej Opłacie za Subskrypcję, zarówno zmiana ceny, jak i zmiana pakietu wejdą w życie w kolejnym terminie rozliczenia.

Okres próbny

Możemy oferować nowym klientom możliwość korzystania, bezpłatnie lub po obniżonej cenie, z różnego rodzaju abonamentów próbnych, przez określony czas („Okres Próbny”). Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z Okresu Próbnego jest niekorzystanie w przeszłości przez Użytkownika oraz żadnego z członków gospodarstwa domowego Użytkownika z naszego Okresu Próbnego lub podobnej oferty marketingowej.Jeżeli Użytkownik lub którykolwiek członek gospodarstwa domowego Użytkownika korzystał w przeszłości z Okresu Próbnego, zostanie nałożona Opłata za Subskrypcję, tak jak gdyby Użytkownik lub członek jego gospodarstwa domowego wykupił standardową Subskrypcję Miesięczną po aktualnej cenie. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji tego czy Użytkownik spełnia wymagania zgodnie z informacją podaną przez Użytkownika przy wyrażeniu zgody na korzystanie z Okresu Próbnego.

Po wygaśnięciu Okresu Próbnego, zostanie on automatycznie przekształcony w Subskrypcję Miesięczną, chyba że Użytkownik wypowie abonament przed ostatnim dniem Okresu Próbnego.Użytkownik może wypowiedzieć Okres Próbny za pośrednictwem ustawień dostępnych z poziomu zakładki „Moje Konto” na Stronie Internetowej.

W odniesieniu do promocji (w tym okresów próbnych) oferowanych przez podmioty trzecie mogą obowiązywać odrębne warunki. Rejestrując się w celu skorzystania z takich promocji, Użytkownik powinien pamiętać, że rezygnacja z takich okresów próbnych musi być dokonana zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez podmioty trzecie.Ceny podane przez takie podmioty trzecie obowiązują Użytkownika w ramach subskrypcji Viaplay po zakończeniu okresu próbnego.

BŁĘDY W RAMACH SERWISU

W przypadku wystąpienia błędów w serwisie, które nie są spowodowane przez Użytkownika lub osoby korzystające z konta Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia błędu zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi praw konsumentów. Użytkownik może zainicjować podjęcie takiego działania w celu skorzystania z przysługujących praw, składając reklamację w naszym Biurze Obsługi Klienta (patrz „Dane Kontaktowe” poniżej).

W przypadku wystąpienia błędów w serwisie, które można uznać za spowodowane przez urządzenie, oprogramowanie lub połączenie sieciowe Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z nami w rozsądnym zakresie, aby umożliwić nam ustalenie, czy błąd pochodzi ze środowiska cyfrowego Użytkownika.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wpływ na dostęp do serwisu może mieć m.in odmowa dostępu przez sieć internetową lub przez inną sieć, inne problemy lub błędy sieciowe, lub problemy lub błędy dotyczące dostawcy sieci, problemy lub błędy o charakterze elektronicznym, komputerowym lub telekomunikacyjnym, oraz że nie ponosimy odpowiedzialności za ograniczenia w korzystaniu z serwisu spowodowane przeciążeniem lub tego rodzaju problemami lub błędami.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA

Użytkownik, który wykupi pakiet abonamentowy w serwisie, ma prawo do zrezygnowania z abonamentu bez podania przyczyny w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od daty zakupu abonamentu. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu (14) dni kalendarzowych od powyższej daty. Użytkownik zachowa termin odstąpienia od umowy, jeżeli przekaże nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy. Jeśli Użytkownik skorzysta z tego prawa, otrzyma od nas zwrot zapłaconej przez Użytkownika Opłaty za Subskrypcję. Jeśli subskrypcja rozpoczęła się w okresie odstąpienia od umowy na wyraźne żądanie Użytkownika, mamy prawo do potrącenia kwoty zwrotu w wysokości odpowiadającej liczbie dni, w których Użytkownik miał dostęp do serwisu. Dokonamy powyższego zwrotu w możliwie najszybszym terminie, nie później niż w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymaliśmy oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy.

Jeżeli Użytkownik wykupi dostęp do treści w ramach Jednorazowej Opłaty, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Jednorazowej Opłaty w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od momentu dokonania zakupu. Jeśli jednak Użytkownik potwierdzi chęć otrzymywania treści w ramach Jednorazowej Opłaty w trakcie takiego okresu odstąpienia i rozpocznie transmisję zakupionych treści, prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy wygasa, co oznacza, że Użytkownik nie ma prawa do otrzymania zwrotu wniesionej przez siebie Jednorazowej Opłaty.

Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta i przekazując jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Użytkownik może również, lecz nie jest zobowiązany, skorzystać z prawa do odstąpienia poprzez wypełnienie ustawowego formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Z prawa odstąpienia od umowy można również skorzystać poprzez wypełnienie i przesłanie nam standardowego formularza, zgodnie z następującym wzorem:

Do Działu Obsługi Klienta serwisu support@viaplay.pl

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy z Viaplay

Data zawarcia umowy [data]

Imię i nazwisko konsumenta [*]

Adres e-mail konsumenta [*]

Podpis konsumenta(ów) [tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej]

Data

Jeżeli Użytkownik wykupił dostęp do serwisu za pośrednictwem podmiotu trzeciego, w celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim podmiotem trzecim i przekazać mu stosowne oświadczenie.

PRAWO WYPOWIEDZENIA


Prawo Użytkownika do wypowiedzenia umowy

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z abonamentu, korzystając z ustawień w zakładce „Moje konto" na Stronie Internetowej.

Wypowiedzenie staje się skuteczne:

 • z końcem Okresu Subskrypcji, w trakcie którego Użytkownik powiadomi nas o swojej woli wypowiedzenia abonamentu (w przypadku Subskrypcji z Okresem Obowiązywania, zakończenie subskrypcji nastąpi z końcem ustalonego wcześniej okresu obowiązywania subskrypcji); lub

 • z końcem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w punktach „Zmiany w serwisie i niniejszym regulaminie” lub „Opłaty i zmiany pakietów abonamentowych” w Regulaminie, pod warunkiem, że Użytkownik powiadomi nas w sposób określony w powyższych punktach.

Z zastrzeżeniem postanowień powyższego punktu „Prawo do odstąpienia” oraz praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów w zakresie niewykonania warunków zawartej umowy, należy pamiętać, że wypowiedzenie subskrypcji pozostaje bez wpływu na obowiązek Użytkownika zapłaty za pozostałą część aktualnego Okresu Subskrypcji, jak również nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek Opłaty za Subskrypcję uiszczonej z góry za pozostałą część Okresu Subskrypcji.

Jeżeli Użytkownik wypowie subskrypcję, Użytkownik będzie nadal miał dostęp do treści zakupionych w ramach Jednorazowej Opłaty. Zastrzegamy sobie jednak prawo anulowania lub ograniczenia dostępu do treści zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Konto Użytkownika pozostanie aktywne nawet w przypadku wypowiedzenia subskrypcji a odpowiednie części Regulaminu, wraz z okresowymi zmianami zgodnie z punktem „Zmiany w serwisie i niniejszym Regulaminie", pozostaną w mocy przez cały okres, w którym Użytkownik posiada w serwisie swoje konto Użytkownika.Użytkownik może usunąć swoje konto Użytkownika, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta (patrz „Dane kontaktowe” poniżej).

Jeśli Użytkownik zakupił dostęp do serwisu za pośrednictwem podmiotu trzeciego, wypowiedzenie subskrypcji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem takiego podmiotu trzeciego, zgodnie z jego regulaminem.

Nasze prawo do wypowiedzenia umowy

Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia subskrypcji lub w inny sposób zawieszenia dostępu do serwisu, jeśli Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli wypowiemy wykupioną przez Użytkownika subskrypcję, zaproponujemy Użytkownikowi jedno z następujących rozwiązań:

 • nieprzerwany dostęp do serwisu przez pozostałą część aktualnego Okresu Subskrypcji, a w przypadku Subskrypcji z Okresem Obowiązywania - przez pozostały okres obowiązywania, lub całkowity lub częściowy zwrot ostatnio uiszczonej Opłaty za Subskrypcję (proporcjonalnie do anulowania przez nas subskrypcji lub zawieszenia dostępu), bez przedłużania Okresu Subskrypcji Użytkownika; lub

 • dostęp do poszczególnych treści, które Użytkownik zakupił w ramach Jednorazowej Opłaty, w zakresie, w jakim mamy prawo do udzielenia takiej licencji.

Mamy prawo zawiesić lub anulować dostęp Użytkownika do serwisu ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zapłaty zaległych Opłat za Subskrypcję, jeśli Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu.

ZMIANY W SERWISIE ORAZ W REGULAMINIE

Nieustannie ulepszamy serwis i zawarte w nim treści.W związku z tym nie możemy udzielać zapewnień ani składać zobowiązań dotyczących ilości lub jakości oferowanych przez nas treści, funkcjonalności, kompatybilności i współdziałania z platformami, w większym zakresie niż jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz wyraźnie określone w danym czasie na Stronie Internetowej. Na przykład funkcje i treści, które były dostępne w serwisie w momencie zakupu subskrypcji, mogą zostać zmienione w okresie korzystania przez Użytkownika z serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji lub wprowadzania w dowolnym momencie zmian do serwisu lub niniejszego Regulaminu, np. ze względów technicznych, operacyjnych lub związanych z ochroną bezpieczeństwa, w celu zapobiegania nieuprawnionemu użyciu lub udostępnianiu kont, w związku ze zmianami liczby użytkowników serwisu, zmianami w obowiązującym przepisach prawa, decyzjami organów państwowych lub regulacyjnych, orzeczeniami sądowymi lub wzrostem kosztów związanych z oferowaniem serwisu. Poinformujemy Użytkownika w wiadomości e-mail o wszelkich niekorzystnych zmianach w serwisie lub Regulaminie, najpóźniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed wejściem w życie takich zmian. Zmiany wchodzą w życie w dniu wskazanym w powiadomieniu, jednak nie wcześniej niż trzydzieści (30) dni kalendarzowych od wysłania powiadomienia, chyba że zmiany zostały spowodowane potencjalnym naruszeniem prawa, decyzjami urzędników, zmianami w przepisach prawa lub w związku z działaniem Siły Wyższej (jak zostało określone poniżej). Jeśli wprowadzone przez nas zmiany do Regulaminu mają w uzasadnionej opinii negatywny wpływ na dostęp do serwisu lub korzystanie z niego, a taki negatywny wpływ nie jest nieznaczny, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć subskrypcję bez płacenia kary, ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmiany.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Odpowiedzialność

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do serwisu oraz niezakłóconą transmisję.Jednak ze względu na specyfikę Internetu, nie możemy udzielić gwarancji nieprzerwanej i niezakłóconej transmisji. Możemy okresowo zawiesić lub ograniczyć dostęp Użytkownika do serwisu w celu przeprowadzenia aktualizacji lub wykonania zaplanowanych lub nieplanowanych prac eksploatacyjnych.Dołożymy starań, aby częstotliwość i czas trwania przerwy w dostępie lub ograniczonego dostępu były możliwie najkrótsze.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu lub niewypełnianie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli jest to spowodowane zdarzeniami, na które nie mamy wpływu (np. awarią sieci).

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności w następujących przypadkach: (i) śmierci lub obrażenia ciała spowodowanego w wyniku naszego zaniedbania; (ii) oszustwa lub wprowadzenia w błąd; oraz (iii) sytuacji, co do których wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

W przypadku nieprzestrzegania przez nas postanowień Regulaminu, ponosimy odpowiedzialność za straty i szkody poniesione przez Użytkownika, które są możliwym do przewidzenia skutkiem naruszenia przez nas postanowień Regulaminu lub naszego zaniedbania, lecz, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody, które nie są możliwe do przewidzenia. Strata lub szkoda jest możliwa do przewidzenia, jeżeli jest ona oczywistym skutkiem naszego naruszenia lub była przez nas i Użytkownika rozważana w momencie, gdy Regulamin stał się wiążący.

Strona Internetowa może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich.Nie mamy kontroli nad treściami umieszczanymi na stronach podmiotów trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z tych linków.

Zwolnienie z odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć nas, Grupę i naszych partnerów przed wszelkimi stratami, szkodami i kosztami (w tym kosztami prawnymi), spowodowanymi lub powstałymi w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu, obowiązującego prawa, regulaminów lub praw osób trzecich.

Nieważność postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu, które pozostaną ważne i wykonalne w dozwolonym przez prawo zakresie.

Przeniesienie praw

Regulamin dotyczy Użytkownika jako użytkownika serwisu. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia przysługujących mu praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, ani żadnej ich części, na osoby trzecie. Akceptując Regulamin, Użytkownik upoważnia nas do przeniesienia naszych praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, w całości lub częściowo, na podmioty trzecie lub inne podmioty będące członkami Grupy.Poinformujemy Użytkownika o takim przeniesieniu, a Użytkownik będzie miał prawo do wypowiedzenia swojej subskrypcji bez kar, ze skutkiem od daty wejścia w życie takiego przeniesienia praw lub obowiązków.

Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Regulamin oraz wszelkie spory lub roszczenia z niego wynikające (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa szwedzkiego i zgodnie z nimi będą interpretowane.Regulamin nie ogranicza żadnych praw ochrony konsumenta, które mogą przysługiwać Użytkownikowi zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju zamieszkania Użytkownika.

W przypadku powstania sporu pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, strony w pierwszej kolejności będą dążyć do rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej.Jeśli strony nie będą mogły rozstrzygnąć sporu, może on zostać przekazany do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd w Szwecji. Użytkownik, jako konsument, ma prawo wybrać sąd znajdujący się w pobliżu miejsca zamieszkania Użytkownika.

Unia Europejska oferuje również instytucję rozstrzygającą spory za pośrednictwem platformy internetowej, z której Użytkownik może skorzystać w celu rozpatrzenia sporu, w przypadku niezadowolenia z naszych usług zakupionych przez Użytkownika przez Internet.Platforma internetowa jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Przy składaniu reklamacji przez stronę internetową, prosimy o uwzględnienie naszego adresu e-mail: support@viaplay.pl. Za pośrednictwem platformy internetowej, Użytkownik może omówić problem bezpośrednio z nami lub sprawa może zostać przekazana do organu rozstrzygającego spory, który może zająć się sporem.

Siła wyższa

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku, gdy nasza działalność na podstawie Regulaminu zostanie ograniczona, uniemożliwiona lub opóźniona, lub gdy dostępność lub funkcjonalność serwisu zostanie ograniczona, uniemożliwiona lub opóźniona z powodu zmian legislacyjnych, decyzji urzędowych lub z jakichkolwiek innych niezależnych od nas przyczyn.

DANE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skontaktowania się z nami, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub poprzez wiadomość e-mail na adres: support@viaplay.pl lub telefonicznie pod numerem +48855555011.

Użytkownik może również skorzystać z czatu z obsługą klienta na stronie Obsługa Klienta. Po zakończeniu czatu, Użytkownik może pobrać treść rozmowy zapisaną w trwałym formacie.


***