Regulamin Serwisu Viaplay

Ogólne informacje

Viaplay jest serwisem internetowym, który za pośrednictwem transmisji strumieniowej oferuje użytkownikom dostęp do określonych treści audiowizualnych takich jak seriale i filmy, na zarejestrowanych urządzeniach, na podstawie indywidualnego zakupu, wypożyczenia lub w ramach abonamentu, na czas określony albo nieokreślony („Serwis” lub “Viaplay”). Serwis dostępny jest na platformach za pośrednictwem aplikacji Viaplay („Aplikacja”) oraz strony internetowej Viaplay („Strona Internetowa”), w krajach, w których jest on oferowany.

Informacje o Viaplay

Serwis Viaplay jest administrowany i dostarczany przez NENT Group International AB (pod zmianą nazwy na Viaplay Group International AB), spółkę zarejestrowaną pod numerem 556304-7041, adres: Box 171 04, 104 62 Sztokholm, Szwecja (NENT i Viaplay są dalej łącznie zwane „NENT”). NENT należy do grupy spółek, w której Viaplay Group AB, spółka zarejestrowana pod numerem 559124-6847, jest spółką dominującą („Grupa”). Zachęcamy klientów i użytkowników Serwisu („Użytkownicy”), aby zapoznali się z zasadami postępowania oraz politykami dostępnymi na stronie internetowej Grupy pod adresem: www.nentgroup.com. Serwis podlega szwedzkiemu organowi regulacyjnemu MPRT (Szwedzki Urząd ds. Prasy, Radiofonii i Telewizji).

Regulamin

Niniejszy Regulamin (wraz z dokumentami, do których odwołuje się niniejszy dokument) stosuje się i jest prawnie wiążący dla wszystkich Użytkowników Serwisu. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania go przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Korzystając z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że akceptuje i wyraża zgodę na niniejszy Regulamin oraz że zobowiązuje się do jego przestrzegania. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres, w którym Użytkownik pozostaje klientem NENT. Jeżeli w dowolnym momencie Użytkownik przestanie akceptować lub z innej przyczyny nie będzie mógł przestrzegać postanowień Regulaminu, Użytkownik nie jest uprawniony do dalszego korzystania z Serwisu.

Serwis może być oferowany przez osoby trzecie, np. w związku ze świadczeniem przez nie swoich własnych usług lub dostarczaniem swoich własnych produktów, wówczas takie osoby trzecie mogą mieć swoje własne, odrębne lub dodatkowe regulaminy, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w momencie rejestracji lub w ramach przekazywanych przez takie osoby trzecie komunikatów.

Dostęp i Korzystanie z Serwisu

Aby móc korzystać z Serwisu, konieczne jest, aby Użytkownik został klientem NENT poprzez utworzenie konta użytkownika Viaplay na odpowiedniej wersji Strony Internetowej lub Aplikacji udostępnianej przez NENT w kraju zamieszkania Użytkownika oraz zaakceptował niniejszy Regulamin i powiązane z nim dokumenty. Użytkownik może w dowolnym momencie przestać być klientem NENT poprzez usunięcie swojego konta użytkownika. Użytkownik może usunąć swoje konto użytkownika, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta NENT (dane kontaktowe znajdują się poniżej w punkcie „Dane kontaktowe”).

Po założeniu swojego konta użytkownika, Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu:

 • wykupując abonament poprzez wybranie odpowiedniego pakietu oraz uiszczając z góry miesięczne opłaty za abonament („Opłata za Subskrypcję”) do czasu, gdy Użytkownik postanowi wypowiedzieć abonament. Każdy miesięczny okres, w którym Użytkownik w ramach abonamentu posiada dostęp do Serwisu, uiszczając Opłatę za Subskrypcję, zwany jest „Okresem Subskrypcji”;
 • kiedy jest to możliwe, dokonując jednorazowej płatności za dostęp do określonych treści („Jednorazowa Opłata“), w formie zakupu (sprzedaży elektronicznej), wypożyczenia na 48 godzin (z sekcji wypożyczanie i zakup), ewentualnie w formie transmisji strumieniowej na żywo poszczególnych wydarzeń, takich jak na przykład konkretny mecz piłki nożnej (tzw. pay-per-view); lub
 • kiedy jest to możliwe, wykupując abonament z określonym okresem obowiązywania poprzez wybranie jednego lub większej liczby pakietów na z góry określony okres, wskazany w dniu zawarcia umowy (na przykład 6 lub 12 miesięcy) („Subskrypcja z Okresem Obowiązywania“) i uiszczając Opłatę za Subskrypcję zgodnie z wybranym abonamentem i pakietem. Z góry określony okres wskazany w dniu zawarcia umowy jest najkrótszym okresem na jaki Użytkownik jest obowiązany wykupić abonament Serwisu („Okres Obowiązywania”), jeżeli posiada Subskrypcję z Okresem Obowiązywania. Po wygaśnięciu Okresu Obowiązywania, Subskrypcja z Okresem Obowiązywania wykupiona przez Użytkownika przekształca się w abonament z miesięczną Opłatą za Subskrypcję, aż do czasu wypowiedzenia przez Użytkownika abonamentu, zgodnie z podpunktem (a.) powyżej.

Zakup treści (sprzedaż elektroniczna) zapewnia nieograniczony dostęp do strumieniowej transmisji oraz odtwarzania zakupionych treści, tak długo, jak długo jest to przedmiotem umowy pomiędzy NENT a posiadaczem praw. Zakupione treści mogą być również pobierane a następnie oglądane w trybie offline, bez dostępu do Internetu, na urządzeniach, dla których Viaplay zapewnia dostęp do tej funkcji. Jeżeli umowa zawarta pomiędzy NENT a właścicielem praw wygaśnie lub dostęp do zakupionych treści zostanie przerwany z innych (np. technicznych) przyczyn, Użytkownik ma prawo do proporcjonalnej rekompensaty w postaci vouchera, który może zostać wykorzystany w ramach Serwisu.

Dostęp do Serwisu jest również możliwy za pośrednictwem innych usług oferowanych przez NENT lub inne spółki z Grupy lub spoza Grupy we współpracy z NENT.

Aby utworzyć konto i uzyskać dostęp do Serwisu, konieczne jest, aby Użytkownik:

 • miał ukończone 18 lat;
 • posiadał pełną zdolność do czynności prawnych umożliwiającą zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a NENT w jurysdykcji Użytkownika;
 • posiadał stałe zamieszkanie w kraju, w którym oferowany jest dostęp do Serwisu (Viaplay zweryfikuje lokalizację geograficzną Użytkownika w momencie rejestracji, a Użytkownikowi zabrania się korzystania z technologii lub technik mających na celu ukrycie swojej lokalizacji);
 • podał dane do płatności oraz przeszedł zwyczajową weryfikację wiarygodności płatniczej;
 • potwierdził, że informacje podane przez Użytkownika podczas rejestracji są prawdziwe i dokładne oraz że Użytkownik powiadomi NENT w przypadku, gdy informacje te w dowolnym momencie ulegną zmianie;
 • korzystał z Serwisu wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego, w związku z czym korzystanie z Serwisu w celach komercyjnych i publicznych jest niedozwolone;
 • zapewnił, że Serwis nie jest wykorzystywany do jakichkolwiek nieodpowiednich lub niezgodnych z prawem celów oraz zapewnił, że nikt inny również nie wykorzystuje Serwisu w takich celach;
 • zapewnił, by produkty, usługi, Serwis NENT lub Grupy lub inne należące do NENT lub Grupy nie były w żaden sposób odsprzedawane osobom trzecim z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu;

Przetwarzanie danych osobowych

Podczas rejestracji konta użytkownika w celu korzystania z Serwisu, jak również podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika, NENT gromadzi niektóre informacje, w tym dane osobowe Użytkownika. Więcej informacji o tym, jakie informacje NENT gromadzi i jak przetwarza pozyskane informacje można znaleźć w Polityce prywatności NENT.

Sprzęt, systemy i łącze internetowe

Możliwość korzystania z Serwisu przez Użytkownika zależy od posiadania przez Użytkownika niezbędnego sprzętu, systemów i łącza internetowego. Przed dokonaniem Jednorazowej Opłaty lub nabyciem abonamentu Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do upewnienia się, że posiada sprzęt, systemy i łącze internetowe niezbędne do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Minimalne wymagania systemowe umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz informacja na temat platform, na których można uzyskać dostęp do Serwisu widnieją na Stronie Internetowej dla kraju zamieszkania Użytkownika. Spełnienie tych minimalnych wymagań systemowych nie gwarantuje jednak, że Użytkownik będzie zawsze mógł oglądać treści dostępne w ramach Serwisu bez możliwych przerw, błędów w transmisji, itp.

Okresowo NENT może wskazać, z których urządzeń może korzystać Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Użytkownik ma prawo do zarejestrowania i korzystania z Serwisu na maksymalnie czterech (4) urządzeniach oraz Użytkownik nie może wymienić więcej niż jednego (1) zarejestrowanego urządzenia na inne, w okresie dziewięćdziesięciu (90) dni kalendarzowych. Urządzenia, które można obecnie zarejestrować w celu korzystania z Serwisu są wymienione na Stronie Internetowej dla kraju zamieszkania Użytkownika. NENT nie gwarantuje działania ani kompatybilności żadnych indywidualnych urządzeń z Serwisem.

Użytkownik może jednocześnie transmitować strumieniowo treści na maksymalnie dwóch (2) zarejestrowanych urządzeniach. Jeśli jednak Użytkownik wykupił osobno dostęp do transmisji strumieniowej wydarzenia na żywo w modelu pay-per-view, Użytkownik może transmitować strumieniowo tę treść w danym momencie wyłącznie na jednym (1) zarejestrowanym urządzeniu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wpływ na dostęp do Serwisu może mieć m.in odmowa dostępu przez sieć Internet lub inną sieć, brak połączenia z siecią lub inne problemy lub błędy sieciowe lub dotyczące dostawcy sieci, problemy lub błędy o charakterze elektronicznym, komputerowym lub telekomunikacyjnym oraz że NENT nie ponosi odpowiedzialności za żadne ograniczenia w korzystaniu z Serwisu spowodowane przeciążeniem lub takimi problemami lub błędami.

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do EOG, Użytkownik ma możliwość dostępu do Serwisu zarówno w swoim kraju zamieszkania jak i w innych krajach UE oraz EOG, w których Użytkownik tymczasowo przebywa, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1128. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że NENT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, naruszenie prawa, itp., w tym m.in za odpowiedzialność Użytkownika z tytułu korzystania lub usiłowania korzystania z Serwisu poza krajem zamieszkania Użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać, nie przenosić ani w żaden inny sposób nie zbywać żadnych produktów, usług, Serwisu lub innego mienia należącego do NENT lub Grupy na osoby trzecie, z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Nazwa Użytkownika i hasło

Podczas rejestracji i tworzenia konta użytkownika na Stronie Internetowej, konieczne jest by Użytkownik podał nazwę użytkownika i utworzył hasło dla celów logowania się i korzystania z Serwisu. W przypadku rejestracji przy użyciu telewizora Apple TV za pośrednictwem iTunes, Użytkownik musi utworzyć hasło jedynie, jeżeli chce uzyskać dostęp do Serwisu na zarejestrowanych urządzeniach innych niż Apple TV Użytkownika. Nazwy użytkowników i hasła stanowią informacje poufne, których udostępnianie osobom trzecim jest zabronione. NENT ma prawo w dowolnym momencie, ale za uprzednim powiadomieniem, zażądać od Użytkownika zmiany hasła. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że takie żądania zmiany hasła mogą spowodować tymczasową przerwę w dostępie Użytkownika do Serwisu.

Jeśli Użytkownik podejrzewa, że ktoś inny korzysta z jego nazwy użytkownika lub hasła, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia NENT o takim nieuprawnionym użyciu oraz zobowiązany jest do zmiany swojego hasła. Jeśli NENT ma powody przypuszczać, że nazwa użytkownika lub hasło zostały ujawnione lub są one w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane przez osobę do tego nieuprawnioną, NENT ma prawo do natychmiastowego zawieszenia Serwisu lub zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu lub podjęcia innych czynności w celu zapobieżenia dalszym nieuprawnionym działaniom.

Profile użytkowników

W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik może tworzyć osobiste profile („Profile Użytkownika”). Profil Użytkownika umożliwia bardziej spersonalizowane korzystanie z Serwisu, między innymi poprzez rekomendowanie np. filmów i seriali na podstawie filmów i seriali, które Użytkownik wcześniej obejrzał. Każdy Profil Użytkownika przechowuje również oddzielną historię transmisji strumieniowych zawierającą treści wcześniej oglądane przez użytkownika danego Profilu Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że wszystkie Profile Użytkownika utworzone za pośrednictwem danego konta użytkownika są dostępne dla każdej osoby korzystającej z tego konta użytkownika, co oznacza, że Użytkownik jako posiadacz konta lub inni użytkownicy konta użytkownika mają możliwość przeglądania, otwierania, korzystania, edytowania lub usuwania Profili Użytkownika. Użytkownik, jako właściciel konta, jest jednak odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszystkie osoby korzystające z jego konta użytkownika przestrzegały i były świadome postanowień niniejszego Regulaminu oraz zapoznały się z treścią Polityki Prywatności NENT.

Niektóre rodzaje Profili Użytkownika, takie jak dziecięce Profile Użytkownika, są skonfigurowane w taki sposób, aby były dostosowane do korzystania z Serwisu przez dzieci, ograniczając między innymi dostęp do tych części Serwisu, które wymagają zgody rodziców lub opiekunów.

Osoby niepełnoletnie

Serwis może zawierać materiały, które są bezpośrednio nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich i które mogą być uznawane za obraźliwe również z innych przyczyn.

Jeśli Użytkownik chce ograniczyć dostępność Serwisu dla dzieci, zalecamy utworzenie Profilu Użytkownika dla dzieci, który ograniczy dostęp dzieci do niektórych części Serwisu, które nie są dla nich odpowiednie. Serwis nie jest przeznaczony dla korzystania przez dzieci bez towarzystwa, kontroli, nadzoru i zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Użytkownik ma również możliwość ograniczenia dostępu do wypożyczania i kupowania treści w ramach Serwisu poprzez aktywowanie Blokady Zakupów (tzw. Purchase Lock), patrz punkt „Blokada Zakupów” poniżej.

Blokada Zakupów

Użytkownik może aktywować funkcję Blokady Zakupów dostępną z poziomu zakładki „Moje konto”, która umożliwia utworzenie czterocyfrowego kodu uniemożliwiającego osobom nieuprawnionym lub dzieciom wypożyczanie i kupowanie treści w Serwisie. Należy pamiętać, że właściciel konta jest odpowiedzialny za korzystanie z Serwisu. Dlatego też, jeżeli Użytkownik włączy funkcję Blokady Zakupów, nie powinien on udostępniać czterocyfrowego kodu PIN innym użytkownikom Serwisu.

Adres e-mail i komunikacja

Wszelkie informacje i wiadomości NENT wysyła na adres e-mail podany podczas rejestracji konta użytkownika. W przypadku zmiany adresu e-mail, należy niezwłocznie zaktualizować swoje konto na Stronie Internetowej. NENT ma prawo uznać, że ostatnio podany adres e-mail jest prawidłowym adresem klienta. Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, NENT będzie regularnie wysyłać mu wiadomości e-mail z interesującymi go informacjami na temat produktów i usług oferowanych przez Viaplay. Użytkownik może w prosty sposób zrezygnować z otrzymywania wiadomości od NENT, klikając w opcję „Wypisz się” (Unsubscribe) umieszczoną na dole wiadomości e-mail lub zmieniając ustawienia konta użytkownika wchodząc w zakładkę „Moje konto”.

Płatności

Informacje o akceptowanych kartach kredytowych i debetowych dostępne są na Stronie Internetowej.

W związku z rejestracją danych dotyczących płatności Użytkownika w celu korzystania z Serwisu, osoba trzecia zatwierdzona zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa (tzw. PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard), w imieniu NENT rejestruje i przechowuje wymagane informacje dotyczące płatności w celu korzystania z Serwisu.

Jednorazowe Opłaty są uiszczane w dniu zakupu, a Opłaty za Subskrypcję są uiszczane co miesiąc z góry i potrącane z karty kredytowej lub debetowej podanej przez Użytkownika podczas rejestracji konta użytkownika lub za pomocą innych uzgodnionych metod płatności. Należy pamiętać, że w przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, konieczne może być zaakceptowanie ogólnych warunków korzystania z takiej usługi płatniczej. Jeżeli Użytkownik dokona Jednorazowej Opłaty lub wykupi abonament w Serwisie za pośrednictwem telewizora Apple TV lub urządzenia iOS za pośrednictwem iTunes (tam, gdzie jest to możliwe), Jednorazowa Opłata lub Opłata za Subskrypcję zostaną pobrane z karty kredytowej lub debetowej, którą Użytkownik podpiął do serwisu iTunes.

Informacje o dokonanych zakupach można znaleźć w zakładce “Moje konto” na Stronie Internetowej.

W przypadku subskrypcji pakietu Viaplay, nabyty przez Użytkownika abonament będzie dalej automatycznie odnawiany co miesiąc po zakończeniu Okresu Subskrypcji lub po upływie danego Okresu Obowiązywania, a Opłata za Subskrypcję będzie nadal naliczana aż do momentu wypowiedzenia abonamentu przez Użytkownika. Opłaty miesięczne za abonament są płatne na koniec każdego Okresu Subskrypcji. W przypadku posiadania Subskrypcji z Okresem Obowiązywania, w ramach której Opłata za Subskrypcję jest płatna miesięcznie, Opłata za Subskrypcję jest płatna zgodnie z warunkami wybranej usługi płatniczej.

Jeśli Użytkownik w dniu płatności nie posiada wystarczających środków na uiszczenie ustalonej Opłaty za Subskrypcję lub Jednorazowej Opłaty („Opłaty”) lub jeśli płatność z jakichkolwiek innych powodów nie może zostać zrealizowana, NENT ma prawo do dalszego obciążania Użytkownika Opłatami i podejmowania kolejnych prób zrealizowania płatności aż do momentu jej dokonania. W przypadku braku pełnej płatności, NENT ma prawo do natychmiastowego zawieszenia lub ograniczenia dostępu Użytkownika do Serwisu do czasu dokonania pełnej płatności. Jeśli Użytkownik nie dokona płatności w terminie, NENT ma prawo do anulowania abonamentu lub zablokowania pełnego dostępu do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik posiada Subskrypcję z Okresem Obowiązywania, ma on obowiązek natychmiastowego uiszczenia należnych opłat za pozostałą część Okresu Obowiązywania, nawet jeśli NENT anuluje abonament zgodnie z niniejszym postanowieniem. W przypadku braku wystarczających środków na pokrycie Opłat oraz w przypadku opóźnienia płatności należnych od Użytkownika o ponad dziesięć (10) dni kalendarzowych, NENT ma prawo do dochodzenia należności w inny sposób.

Jeśli Użytkownik zarejestrował się w serwisie Viaplay za pośrednictwem podmiotu trzeciego i nie jest rozliczany bezpośrednio przez NENT, obowiązują go warunki płatności określone przez ten podmiot trzeci.

Opłaty i zmiany pakietów

Opłaty są należne zgodnie z aktualnym cennikiem NENT. Wypożyczanie i zakup np. filmów, transmisji na żywo z określonych wydarzeń, takich jak treści dostępne w modelu pay-per-view czy treści na żądanie podlegają dodatkowym opłatom. Wszystkie ceny są podane na Stronie Internetowej i mogą być przez NENT okresowo zmieniane zgodnie z punktem „Zmiany Opłat” poniżej. Za wyjątkiem praw Użytkownika wynikających z punktu „Prawo do odstąpienia” lub praw, które mogą przysługiwać Użytkownikowi na mocy obowiązujących przepisów prawa, NENT nie dokonuje zwrotu opłat ani nie przyznaje punktów za niekorzystanie albo jedynie częściowe korzystanie z Serwisu.

Jeśli, w przypadku, gdy jest to oferowane, Użytkownik zdecyduje się na uaktualnienie swojego aktualnego abonamentu na abonament na większy pakiet treści, uaktualnienie to może wiązać się z obowiązkiem uiszczania Opłaty za Subskrypcję wyższej niż Opłata za Subskrypcję uiszczana przez Użytkownika przed dokonaniem takiego uaktualnienia. Nowa Opłata za Subskrypcję zostanie pobrana z karty kredytowej lub debetowej Użytkownika lub przy użyciu innej wybranej metody płatności w dniu, w którym Użytkownik zdecyduje się na uaktualnienie abonamentu, a poprzednio zapłacona Opłata za Subskrypcję zostanie pomniejszona proporcjonalnie do pozostałego Okresu Subskrypcji. Nowa Opłata za Subskrypcję będzie obowiązywać od kolejnego terminu płatności. W przypadku, gdy Użytkownik postanowi dokonać uaktualnienia swojego abonamentu poprzez wybranie mniejszego pakietu treści za niższą cenę, zarówno zmiana ceny, jak i zmiana pakietu wejdą w życie w zbiegu z następnym terminem płatności.

Zmiany opłat

NENT może dokonywać okresowej zmiany opłat za korzystanie z Serwisu („Zmiana Opłat”).

NENT zobowiązana jest powiadomić Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub konta Użytkownika w Serwisie, o Zmianach Opłat dotyczących abonamentu bez Okresu Obowiązywania najpóźniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed wejściem w życie danej Zmiany Opłat. W przypadku Subskrypcji z Okresem Obowiązywania, opłaty ustalone w chwili zakupu obowiązują przez cały Okres Obowiązywania. Niezależnie od powyższego, Zmiany Opłat mogą nastąpić w krótszym terminie, w tym w trakcie Okresu Obowiązywania, jeśli koszty dystrybucji NENT oraz inne koszty związane z udostępnianiem Serwisu wzrosną, w wyniku zmian wysokości podatków lub opłat ogólnych, zmian kursów walut, zmian w opłatach należnych osobom trzecim, w wyniku decyzji urzędowych lub zmian w przepisach prawnych lub administracyjnych oraz jeśli Zmiana Opłat odpowiada wzrostowi kosztów.

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Zmiany Opłat, ma prawo do wypowiedzenia abonamentu ze skutkiem od dnia wejścia w życie Zmiany Opłat, pod warunkiem otrzymania przez NENT stosownego powiadomienia najpóźniej (3) dni kalendarzowe przed datą wejścia w życie Zmiany Opłat. Zmiana Opłat obejmuje również wprowadzenie nowych opłat.

Bezpłatny okres próbny

NENT może okresowo oferować swoim nowym klientom możliwość bezpłatnego korzystania z Serwisu przez określony okres („Bezpłatny Okres Próbny“). Aby skorzystać z Bezpłatnego Okresu Próbnego, Użytkownik lub członek gospodarstwa domowego Użytkownika nie może uprzednio skorzystać z Bezpłatnego Okresu Próbnego ani z żadnej podobnej oferty marketingowej NENT.

Użytkownik może skorzystać z Bezpłatnego Okresu Próbnego, jeżeli jest oferowany w danym okresie, zakładając konto użytkownika i potwierdzając dane konta na Stronie Internetowej.

Po upływie Bezpłatnego Okresu Próbnego, umowa zostanie automatycznie przekształcona w płatny abonament bez Okresu Obowiązywania, za który Użytkownika obowiązywać będą opłaty zgodnie z aktualnym w danym momencie cennikiem abonamentu wybranego przez Użytkownika, o ile Użytkownik nie zdecyduje się aktywnie zrezygnować z Bezpłatnego Okresu Próbnego zgodnie z punktem „Prawo do Odstąpienia” poniżej albo najpóźniej w ostatnim dniu okresu próbnego nie wypowie umowy na Bezpłatny Okres Próbny. Jeśli Użytkownik skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia albo wypowiedzenia swojego abonamentu w trakcie trwania Bezpłatnego Okresu Próbnego, Bezpłatny Okres Próbny zostanie natychmiast zakończony.

Od umowy na Bezpłatny Okres Próbny można odstąpić albo wypowiedzieć umowę z poziomu zakładki „Moje konto”, za pomocą ustawień dostępnych w zakładce dotyczącej rezygnacji.

Jeżeli Użytkownik zarejestrował się, w celu skorzystania z Bezpłatnego Okresu Próbnego za pośrednictwem podmiotu trzeciego, Użytkownika mogą obowiązywać odrębne warunki, a rezygnacja z Bezpłatnego Okresu Próbnego musi być dokonana zgodnie z instrukcją przekazaną przez taki podmiot trzeci. Po zakończeniu Bezpłatnego Okresu Próbnego do abonamentu Viaplay Użytkownika zastosowanie będą miały opłaty podane przez wyżej wymieniony podmiot trzeci.

Po skorzystaniu z przysługującego Użytkownikowi prawa do odstąpienia albo wypowiedzenia umowy na Bezpłatny Okres Próbny, Użytkownik nie będzie miał już dostępu do Bezpłatnego Okresu Próbnego jak również nie będzie mógł go wznowić.

Zmiany w Serwisie

NENT nieustannie ulepsza Serwis, w związku z tym okresowo mogą być wprowadzane zmiany w Serwisie. Jeśli zmiany są istotne, Użytkownik zostanie o nich poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub otrzyma wiadomość w zakładce „Moje Konto” najpóźniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed wejściem w życie takich zmian. Zmiany wchodzą w życie w dniu wskazanym w powiadomieniu, jednak nie wcześniej niż trzydzieści (30) dni kalendarzowych od wysłania powiadomienia. Niezależnie od powyższego, zmiana może wejść w życie w terminie krótszym niż trzydzieści (30) dni kalendarzowe, jeśli jest ona spowodowana ewentualnym naruszeniem prawa, decyzją urzędową, zmianą w przepisach prawa lub działaniem Siły Wyższej (zgodnie z wyjaśnieniami w punkcie „Siła Wyższa”). Jeśli zmiana jest istotna, Użytkownik może wypowiedzieć abonament ze skutkiem od daty wejścia w życie zmiany, pod warunkiem, że Użytkownik powiadomi NENT o chęci wypowiedzenia najpóźniej trzy (3) dni kalendarzowe przed datą wejścia w życie zmiany. W związku z tym, że zgodnie z polityką NENT, NENT nieustannie stara się ulepszać Serwis, zmiany i aktualizacje zawartości Serwisu (takie jak usuwanie lub dodawanie poszczególnych seriali, filmów lub wydarzeń/programów) oraz zmiany wyglądu Serwisu nie stanowią zmian w rozumieniu niniejszego punktu. Zawartość Serwisu może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i podlega okresowym zmianom.

Prawo wypowiedzenia przez Użytkownika

Użytkownik może zrezygnować z korzystania Serwisu, a tym samym wypowiedzieć abonament za pośrednictwem ustawień dostępnych z poziomu zakładki „Moje Konto” na Stronie Internetowej, w opcji dotyczącej rezygnacji. Wypowiedzenie staje się skuteczne:

 1. z końcem Okresu Obowiązywania Subskrypcji, w trakcie którego Użytkownik powiadomi NENT o chęci wypowiedzenia abonamentu (w przypadku Subskrypcji z Okresem Obowiązywania, zakończenie subskrypcji nastąpi dopiero z końcem Okresu Obowiązywania); lub
 2. z końcem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w punktach „Zmiany w Serwisie”, „Zmiany cen” lub „Zmiany” niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik powiadomi NENT o woli wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionych punktów.

Jeżeli Użytkownik wykupił dostęp do Serwisu za pośrednictwem podmiotu trzeciego, w tym za pośrednictwem iTunes, Użytkownik powinien wypowiedzieć abonament za pośrednictwem takiego podmiotu trzeciego, zgodnie z postanowieniami obowiązujących warunków takiego podmiotu trzeciego.

Jeśli Użytkownik uzyskał dostęp do Serwisu w ramach Bezpłatnego Okresu Próbnego i chce wypowiedzieć umowę na korzystanie z Serwisu w trakcie obowiązywania Bezpłatnego Okresu Próbnego, Użytkownika obowiązują warunki wskazane powyżej w punkcie „Bezpłatny Okres Próbny”.

Relacja pomiędzy NENT a Użytkownikiem jako klientem trwa nadal, a niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały czas utrzymywania przez Użytkownika swojego konta użytkownika. Więcej informacji na temat tego w jaki sposób można usunąć swoje konto użytkownika i zakończyć relację pomiędzy Użytkownikiem a NENT znajduje się w punkcie „Dostęp i korzystanie z Serwisu” powyżej.

Jeśli Użytkownik chce wypowiedzieć abonament, jest on nadal zobowiązany do zapłaty za pozostały Okres Subskrypcji lub za odpowiedni Okres Obowiązywania.

NENT nie zwraca żadnych opłat ani innych należności, które Użytkownik już zapłacił NENT, o ile co innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku wypowiedzenia abonamentu, Użytkownik będzie miał nadal dostęp do treści zakupionych za pośrednictwem sprzedaży elektronicznej. Jednakże NENT zastrzega sobie prawo do zakończenia lub ograniczenia dostępu do treści w przypadku wygaśnięcia umowy zawartej pomiędzy NENT a posiadaczem praw (zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu) lub jeżeli dostęp Użytkownika do Serwisu zostanie anulowany.

Prawo wypowiedzenia przez NENT

NENT ma prawo anulować lub w inny sposób zawiesić dostęp Użytkownika do Serwisu z ważnych przyczyn, takich jak zmiany w obowiązujących przepisach prawa, decyzja NENT o zaprzestaniu oferowania dostępu do Serwisu lub jego części (np. poprzez zaprzestanie oferowania niektórych pakietów lub abonamentów) lub z powodu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku wypowiedzenia przez NENT umowy z Użytkownikiem, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, NENT zaproponuje Użytkownikowi jedno z poniższych rozwiązań:

 1. nieprzerwany dostęp do Serwisu przez pozostałą część aktualnego Okresu Subskrypcji lub Okresu Obowiązywania, lub zwrot ostatnio uiszczonej Opłaty za Subskrypcję w kwocie odpowiadającej proporcjonalnie ograniczeniu lub zawieszeniu, bez odnawiania abonamentu Użytkownika; lub
 2. dostęp do Serwisu(ów), który/-e zostały już zakupiony/-e przez Użytkownika w ramach Jednorazowych Opłat przez pozostały okres ważności dostępu.

NENT ma prawo do anulowania dostępu Użytkownika do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym i żądania zapłaty wszelkich zaległych Opłat za Subskrypcję, które są natychmiast wymagalne, w związku z:

 1. wykryciem lub podejrzeniem nieuprawnionego korzystania z Serwisu;
 2. niezastosowaniem się przez Użytkownika Serwisu do postanowień niniejszego Regulaminu; lub
 3. w związku z opóźnieniem płatności,

w związku z czym Użytkownik posiadający Subskrypcję z Okresem Obowiązywania, może być zobowiązany do natychmiastowego uiszczenia Opłaty za Subskrypcję za całą pozostałą część Okresu Obowiązywania.

Prawo do odstąpienia

Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów, ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu treści lub abonamentu w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od daty zakupu („Okres Bezpłatnej Rezygnacji”) oraz do otrzymania zwrotu pełnej zapłaconej opłaty. Okres Bezpłatnej Rezygnacji rozpoczyna się po otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia abonamentu Użytkownika lub dokonania Jednorazowej Opłaty. Użytkownik akceptuje, że traci prawo do odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu zapłaconej opłaty, jeśli rozpocznie korzystanie z Serwisu poprzez oglądanie treści w nim dostępnych w okresie czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia abonamentu Użytkownika lub dokonania Jednorazowej Opłaty. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu poprzez oglądanie treści, do których Użytkownik ma dostęp w ramach swojego abonamentu lub na podstawie dokonanej Jednorazowej Opłaty, Użytkownik potwierdza swoją zgodę na to, że świadczenie usługi rozpoczyna się przed upływem Okresu Bezpłatnej Rezygnacji i w związku z tym jego prawo do odstąpienia wygasa.

Użytkownik może odstąpić od umowy, powiadamiając NENT o swoim odstąpieniu ustnie lub pisemnie. Użytkownik zobowiązany jest do odstąpienia przed upływem Bezpłatnego Okresu Rezygnacji. Z prawa do odstąpienia można również skorzystać poprzez wypełnienie i przesłanie do NENT standardowego formularza według następującego wzoru:

Nordic Entertainment Group Sweden AB, adres: Box 171 04, 104 62 Sztokholm, Szwecja

Do Działu Obsługi Klienta Viaplay – support@viaplay.pl

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostarczania treści cyfrowych Viaplay (szczegóły dot. wybranego rodzaju umowy i pakietu)

– Data zawarcia umowy

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia oraz przepisów dotyczących umów zawieranych na odległość oraz umów zawieranych poza siedzibą firmy zwyczajowo udziela urząd ds. konsumentów w kraju zamieszkania Użytkownika, np. lokalny rzecznik praw konsumenta.

Reklamacje

Jeśli Użytkownik wykryje jakąkolwiek wadę w Serwisie, która nie jest spowodowana przez Użytkownika lub innego użytkownika Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do tego by wada została usunięta. Aby Użytkownik nie utracił prawa do ewentualnego zwrotu kosztów, Użytkownik powinien skontaktować się z NENT w rozsądnym terminie po zauważeniu wady albo po tym, gdy powinien był zauważyć wadę, i przekazać NENT informację, dlaczego uważa, że Serwis ma wadę. Reklamacje zgłoszone w terminie dwóch (2) miesięcy od momentu zauważenia wady albo w którym wada powinna była być zauważona są zawsze uznawane za złożone w terminie. W przypadku zaakceptowanych reklamacji, NENT ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem wady. Prawo Użytkownika do zwrotu wadliwego produktu wygasa po upływie trzech (3) lat od momentu, w którym Użytkownik zauważył albo powinien był zauważyć wadę, co oznacza, że po upływie tego czasu Użytkownikowi nie przysługuje już prawo do złożenia reklamacji, chyba że gwarancja lub podobne postanowienia lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

NENT zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika kosztami usunięcia wad powstałych w wyniku działań Użytkownika lub innego użytkownika Serwisu.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie treści, które stanowią część Serwisu i są z nim związane, są chronione szwedzkimi i międzynarodowymi przepisami o prawie autorskim. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do materiałów lub treści stanowiących część Serwisu lub związanych z Serwisem stanowią własność NENT lub są przez NENT licencjonowane. NENT udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z tych praw wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego (nie do celów komercyjnych), pod warunkiem, że Użytkownik nie będzie:

 1. kopiować, publikować, zwielokrotniać, użyczać, zamieszczać, nadawać, rozpowszechniać, przesyłać lub udostępniać publicznie zawartości Serwisu lub upoważniać do tego jakąkolwiek inną osobę;
 2. pobierać, przesyłać lub udostępniać jakichkolwiek treści dostępnych w ramach Serwisu lub w inny sposób związanych z Serwisem, uzyskiwać dostępu do Serwisu przez jakiekolwiek urządzenie niezarejestrowane przez Użytkownika, ani pobierać jakichkolwiek opłat za oglądanie treści oferowanych w ramach Serwisu;
 3. obchodzić, modyfikować, usuwać, powielać strukturę Serwisu lub odtwarzać lub tworzyć produktów pochodnych, demontować, wprowadzać zmian w Serwisie lub w inny sposób manipulować jakimikolwiek funkcjami bezpieczeństwa lub szyfrowania lub inną technologią lub oprogramowaniem, które stanowi część Serwisu.

Powyższe nie pozbawia Użytkownika jego ustawowych praw, które mogą mu przysługiwać na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Żadne prawa, takie jak prawa własności lub inne prawa związane z Serwisem lub jakąkolwiek zawartą w nim treścią, nie są w żaden inny sposób udzielane Użytkownikowi ani na niego przenoszone.

Naruszenie tych postanowień, bezprawne rozporządzenie oraz inne postępowanie naruszające niniejszy punkt “Prawa własności intelektualnej” będzie zawsze traktowane jako istotne naruszenie niniejszego Regulaminu, co uprawnia NENT do natychmiastowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu lub uczynienia Serwisu niedostępnym dla Użytkownika, lub w inny sposób uniemożliwienia kontynuowania nieuprawnionych działań.

Bezpieczeństwo

Użytkownikowi zabrania się obchodzenia lub podejmowania prób obchodzenia systemu bezpieczeństwa NENT oraz podejmowania prób testowania zabezpieczeń Serwisu lub w inny sposób wpływania na zabezpieczenia Serwisu.

Użytkownikowi zabrania się korzystania z Serwisu w sposób mogący uszkodzić, uniemożliwić działanie, przeciążyć, pogorszyć lub naruszyć możliwość korzystania z Serwisu przez innych użytkowników, w tym wysyłania lub przekazywania materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody danych, pliki lub aplikacje, które zostały stworzone w celu uszkodzenia, przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub urządzeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z Serwisem.

Użytkownikowi zabrania się podejmowania prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakiegokolwiek systemu komputerowego, sieci, treści lub informacji, które stanowią Stronę Internetową, Serwis lub system, na którym opiera się Serwis. Ponadto Użytkownikowi zabrania się podejmowania prób uzyskania dostępu do jakichkolwiek materiałów lub informacji, które nie są celowo udostępniane w ramach Serwisu, lub do których dostęp w ramach Serwisu jest celowo ograniczony.

Naruszenie powyższego będzie zawsze traktowane jako istotne naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, uprawniając NENT do natychmiastowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu lub uczynienia Serwisu niedostępnym dla Użytkownika lub w inny sposób uniemożliwienia kontynuowania nieuprawnionych działań.

Odpowiedzialność NENT za szkody

Serwis oferowany jest w stanie takim jaki jest (AS IS) i na zasadzie dostępności a NENT nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań w zakresie poprawności lub kompletności treści, informacji, Serwisu lub innych materiałów udostępnianych w ramach lub za pośrednictwem Serwisu. W najszerszym możliwym zakresie NENT nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących działania, dostępności, jakości, użyteczności lub bezpieczeństwa Serwisu.

NENT, podmioty powiązane z NENT oraz partnerzy NENT w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód bezpośrednich, pośrednich, ubocznych, szczególnych lub wynikowych spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek usługi oferowanej przez osoby trzecie, do których dostęp oferowany jest za pośrednictwem Strony Internetowej lub Serwisu.
Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie ogranicza odpowiedzialności NENT, która nie może być ograniczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obowiązek zwrotu kosztów

Użytkownik zgadza się pokryć wszelkie koszty poniesione przez NENT, wszystkie spółki Grupy, podmioty powiązane z NENT i partnerów NENT, oraz zwolnić NENT, wszystkie spółki Grupy, spółki powiązane z NENT i partnerów NENT z odpowiedzialności z tytułu obrażeń ciała, strat, szkód, roszczeń, kosztów i wydatków, w tym kosztów prawnych, spowodowanych w wyniku lub powstałych w związku z działaniem Użytkownika lub naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub praw osób trzecich.

Media społecznościowe

W ramach Serwisu Użytkownik może udostępniać treści pochodzące z Serwisu za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym między innymi za pośrednictwem Facebooka, Instagrama i Twittera („Media Społecznościowe”). Powyższe udostępnianie może skutkować tym, że niektóre informacje dotyczące konta Użytkownika, takie jak nazwa użytkownika, staną się widoczne dla innych użytkowników Mediów Społecznościowych. Użytkownik zgadza się, że NENT nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane za pośrednictwem Mediów Społecznościowych. Jeżeli Użytkownik postanowi korzystać z Mediów Społecznościowych w związku z Serwisem, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

 • znieważać, nękać, zastraszać, obrażać innych użytkowników, podszywać się pod nich lub wysyłać im niechcianych wiadomości tzw. spamu;
 • publikować lub tworzyć jakichkolwiek obraźliwych, nękających, oszczerczych, pornograficznych lub obscenicznych treści;
 • wykorzystywać Mediów Społecznościowych dla jakichkolwiek nielegalnych, niemoralnych lub szkodliwych celów; lub
 • naruszać praw osób trzecich.

Linki pochodzące ze Strony Internetowej NENT

Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych dostarczanych przez osoby trzecie. Zawartość tych stron pozostaje poza kontrolą NENT i NENT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z takich linków.

Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory lub roszczenia z niego wynikające (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa szwedzkiego i zgodnie z nim będą interpretowane. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw ochrony konsumenta, które mogą przysługiwać Użytkownikowi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju zamieszkania Użytkownika.

W przypadku powstania sporu pomiędzy Użytkownikiem a NENT, strony będą w pierwszej kolejności dążyć do rozwiązania sporu na drodze polubownej, co nie pozbawia Użytkownika prawa do skorzystania z innych środków ochrony prawnej przysługujących mu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa kraju zamieszkania.

UE oferuje również instytucję rozstrzygającą spory za pośrednictwem platformy internetowej, z której Użytkownik może skorzystać w celu rozpatrzenia sporu w przypadku niezadowolenia z towarów lub usług, które Użytkownik zakupił od NENT przez Internet. Platforma online dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Za pośrednictwem platformy online Użytkownik może omówić problem bezpośrednio z NENT lub sprawa Użytkownika może zostać przekazana do organu rozstrzygającego spory, który może zająć się sporem.

Zmiany

NENT zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do postanowień niniejszego Regulaminu, jeśli jest to konieczne ze względu na obowiązek dostosowania się do obowiązującego prawa, zmian polityk NENT lub nowych funkcji w ramach Serwisu. Aktualnie obowiązujący Regulamin dostępny jest zawsze na Stronie Internetowej. Zaleca się, aby Użytkownik regularnie odwiedzał Stronę Internetową w celu pozostawania na bieżąco z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu. Zmiany postanowień Regulaminu pozostają bez wpływu na prawa, które Użytkownik nabył przed wprowadzeniem zmiany.

W przypadku jakichkolwiek zmian lub uzupełnień niniejszego Regulaminu, Użytkownik otrzyma powiadomienie o takich zmianach lub uzupełnieniach pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem konta użytkownika w Serwisie, co najmniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed wejściem w życie takich zmian lub uzupełnień, co pozwoli Użytkownikowi na ewentualne wypowiedzenie umowy na korzystanie z Serwisu przed datą wejścia w życie takich zmian lub uzupełnień, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Przeniesienie praw i obowiązków

Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie do indywidualnych użytkowników, a Użytkownik nie ma prawa do przenoszenia swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub jakiejkolwiek jego części na osobę trzecią. NENT ma prawo, bez uzyskania zgody, do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub części takich praw i obowiązków na osobę trzecią lub inne spółki z Grupy.

Całość umowy

Niniejszy Regulamin, wraz z Polityką prywatności i Polityką plików cookie NENT, stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a NENT i zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne porozumienia w tym zakresie.

Siła wyższa

NENT nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku, gdy działalność NENT związana z nadawaniem, rozpowszechnianiem Serwisu, lub działania podejmowane przez NENT na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną w jakikolwiek sposób ograniczone, zablokowane lub opóźnione lub gdy dostępność lub funkcjonalność Strony Internetowej zostanie ograniczona, zablokowana lub opóźniona w wyniku klęsk żywiołowych, zmian legislacyjnych, decyzji urzędowych lub z jakichkolwiek innych przyczyn, nad którymi NENT nie ma kontroli.

Nieważność postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to w żaden sposób nie wpłynie na wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu jak również nie unieważni ich ani nie uniemożliwi wykonania takich pozostałych postanowień, a egzekwowanie takiego postanowienia będzie wykonywane w dozwolonym przez prawo zakresie.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skontaktowania się z nami, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub skontaktować się z NENT pod adresem support@viaplay.pl.